Przejdź do menu Przejdź do treści
Nauka i kształcenie

Studia Doktoranckie

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
tel.: 261 816 471

Zastępcy kierownika studiów:
prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, tel.: 261 817 160;
dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska, prof. inst, tel: 261 816 567


Sekretarz studiów:
dr hab. n. med. Jacek Staszewski, adiunkt, tel.: 26 1816 44

Rada programowa studiów:
prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz, prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, płk dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska, dr hab. n. med Jacek Staszewski

Obsługa Administracyjna:
Pion Nauki, Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych: Katarzyna Adamska – kierownik Biura
ul. Szaserów 128, pok. 102 (budynek rotacyjny, I p.)
tel./fax.: 261 817 771 tel.kom. 665 707 626; e-mail: studiadoktoranckie@wim.mil.pl


Informacje ogólne

Studia Doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, prowadzone są jako czteroletnie studia w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna. Celem Studiów jest uzyskanie zaawansowanej wiedzy w tej dyscyplinie nauk, przygotowanie do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz przygotowanie do uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie medycyny. Program stacjonarnych Studiów jest realizowany w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej, wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów. Studia mogą być stacjonarne lub niestacjonarne. Studia stacjonarne, przeznaczone dla osób zatrudnionych w WIM, są bezpłatne, natomiast niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat corocznie ustala Dyrektor WIM.

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku (zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Doktoranci – w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

Wydłużenie okresu przejściowego, do doktoratów sprzed wejścia w życie Ustawy 2.0.

PODSTAWY PRAWNE dotyczące studiów doktoranckich
Od 1 października 2018 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).

  • Statut Wojskowego Instytutu Medycznego
  • Regulamin Studiów Doktoranckich WIM