Przejdź do menu Przejdź do treści

Celem kształcenia w ramach kursu, jest pogłębienie, aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.
Program i kadra instruktorska zostały zaakceptowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z dwóch części obejmującym zakres wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.
W zależności od wyników egzaminu uczestnik otrzymuję certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie o uczestnictwie.
W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

 

 • Koszt: 1200 zł
 • Liczba miejsc: 12
 • Za szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez WIM.

Harmonogram i zapisy na kurs: wimcon.wim.mil.pl/agenda

Najbliższe terminy Kursu Doskonalącego Dla Ratowników Medycznych:

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych

13 września – 20 września 2023
(Rejestracja otwarta)

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych

5 października – 12 października 2023
(Rejestracja otwarta)

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych

18 października – 25 października 2023
(Brak wolnych miejsc – lista rezerwowa)

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych

8 listopada – 15 listopada 2023
(Rejestracja otwarta)

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych

6 grudzień – 13 grudzień 2023
(Brak wolnych miejsc – lista rezerwowa)

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych

13 grudzień – 20 grudzień 2023
(Rejestracja otwarta)

 • System ratownictwa medycznego na terytorium RP i w innych krajach
 • System powiadamia ratunkowego
 • Łączność, Podstawy przekazy telemdycznego
 • Jednostki współpracujące z systemem
 • Lotnicze pogotowie ratunkowe
 • Famakoterapia
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Podstawowa i zaawansowana resuscytacja krążeniowo oddechowa
 • Układanie osoby poszkodowanej
 • Podstawowa i zaawansowana resuscytacja krążeniowo oddechowa
 • Podstawowa i zaawansowana resuscytacja krążeniowo oddechowa
 • Bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
 • Kaniulacja żył, wykonywanie dojść doszpikowych
 • Bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
 • Intubacja dotchawicza
 • Tlenoteriapia i toaleta drzewa oskrzelowego
 • EKG, defibrylacja, monitorowanie poszkodowanego
 • Kaniulacja żył, wykonywanie dojść doszpikowych
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka
 • Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej
 • Odbieranie porodu nagłego
 • System segregacji medycznej
 • Odbarczanie odmy prężnej
 • Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchomianie złamań, asystowanie przy zabiegach chirurgicznych
 • System segregacji medycznej
 • Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanego
 • Podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia
 • Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu

Dzień pierwszy

 

08:30 – 09:15 System ratownictwa medycznego na terytorium RP i w innych krajach
09:15 – 10:00 Ogólne informacje o prawach pacjenta. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego oraz postępowania wobec osób agresywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie życia.
10:00 – 10:45 Łączność, Podstawy przekazy telemedycznego
10:45 – 11:10 Jednostki współpracujące z systemem
11:10 – 11:55 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania.
11:55 – 13:25 Famakoterapia
13:25 – 14:10  Ocena stanu poszkodowanego
14:10 – 14:30 Układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń.
 

Dzień drugi

 

08:30 – 10:45 Podstawowa i zaawansowana resuscytacja krążeniowo oddechowa
10:45 – 14:30 Podstawowa i zaawansowana resuscytacja krążeniowo oddechowa
 

Dzień trzeci

 

08:30 – 10:45 Prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej u dorosłych i dzieci według obowiązujących standardów, znamiona śmierci.
10:45 – 11:50 Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych oraz przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno – gardłowej, rurki nosowo – gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej, konikopunkcji
11:50 – 13:20 Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta i przez nos, bez użycia środków zwiotczających, z użyciem środków zwiotczających (pod nadzorem lekarza) oraz prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej.
13:20 – 14:05 Wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych  i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, wykonywanie dostępu doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu
14:05 – 14:30 Cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka
 

Dzień czwarty

 

08:30 – 09:15 Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta i przez nos, bez użycia środków zwiotczających, z użyciem środków zwiotczających (pod nadzorem lekarza) oraz prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej.
09:15 – 10:00 Podawanie tlenu, wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem maski twarzowej, zastawki jednokierunkowej, worka oddechowego, respiratora, odsysanie dróg oddechowych
10:00 – 10:45 Wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, wykonywanie defibrylacji zautomatyzowanej, wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, wykonywanie EKG, monitorowanie czynności układu oddechowego, monitorowanie czynności układu krwionośnego
10:45 – 11:30 Wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych  i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, wykonywanie dostępu doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu
11:30 – 12:15 Odbarczanie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnej
12:15 – 13:00 Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (szycie ran, zakładanie drenów)
13:00 – 13:20 Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych, oznaczanie poziomu glukozy, elektrolitów w surowicy, z użyciem dostępnego sprzętu, badanie gazometryczne krwi włośniczkowej
13:20 – 13:45 Odbieranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych
13:45 – 14:30 Segregacja medyczna w przypadku zdarzeń mnogich / masowych, zdarzeń z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych, procedury postępowania i zasady współpracy,
 

Dzień piąty

 

8:30 – 10:45 Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (szycie ran, zakładanie drenów)
10:45 – 12:15 Odbieranie porodu nagłego warunkach pozaszpitalnych
12:15 – 13:00 Segregacja medyczna w przypadku zdarzeń mnogich / masowych, zdarzeń z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych, procedury postępowania i zasady współpracy
13:00 – 14:30 Segregacja medyczna w przypadku zdarzeń mnogich / masowych, zdarzeń z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych, procedury postępowania i zasady współpracy
 

Dzień szósty

 

08:30 – 08:50 Segregacja medyczna w przypadku zdarzeń mnogich / masowych, zdarzeń z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych, procedury postępowania i zasady współpracy
08:50 – 09:35 Podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, zasady stosowania przymusu bezpośredniego
09:35 – 10:20 Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu
10:20 – 11:05 Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych
11:05 – 12:15 Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych – warsztaty
12:15 – 12:35 Egzamin teoretyczny
12:35 – 14:30 Egzamin praktyczny

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
tel. 261-817-748
e-mail: ckp@wim.mil.pl