Przejdź do menu Przejdź do treści

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej wim.mil.pl

Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojskowy Instytut Medyczny.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-01-26.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-26.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-29.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Adrian Olczak, adrian_olczak@wim.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 816313. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wykaz lokalizacji/budynków użytkowanych przez WIM-PIB:

* Warszawa, ul. Szaserów 128

* Legionowo, ul. Zegrzyńska 8

Wjazd na teren szpitala w Warszawie odbywa się trzema bramami wjazdowymi;

1. Bramą nr 1 od ul. Szaserów czynną całodobowo.

2. Bramą nr 2 od ul. Garwolińska czynną od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 16:00.

3. Bramą nr 3 od ul. Wiatracznej czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 16:00.

Przy wjeździe na teren szpitala bramą nr 1 zlokalizowany jest główny parking.

W ramach programu Dostępność Plus został pozbawiony barier architektonicznych chodnik wraz z miejscami parkingowymi między innymi dla osób niepełnosprawnych, który to umożliwia dojście do wejścia głównego do budynku szpitala od ul. Szaserów. Główne wejście zostało wyposażone w automatyczne drzwi umożliwiające wejście lub wjazd osoby niepełnosprawnej do budynku szpitala. W głównym wejściu do budynku szpitala znajduję się informacja medyczna jak również pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Korytarze/ łączniki zostały wyposażone w poręcze wzdłuż ciągów komunikacyjnych w celu zapewnienia pewnego chwytu wszystkim ich użytkownikom.

W ramach ww. programu została wykonana przebudowa istniejących schodów – zejście od informacji medycznej WIM- PIB do Izby Przyjęć i SOR na schody z materiałów szorstkich, antypoślizgowych, jak również została wykonana nowa pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Budynek główny szpitala wyposażony jest w sześć wejść, gdzie w bezpośrednim wejściu zlokalizowane są dźwigi umożliwiające komunikację pionową na poszczególne piętra do klinik i oddziałów. Przy każdym z budynków znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku nr 31 zostały wyznaczone dwa stanowiska do zaparkowania pojazdu dla osób niepełnosprawnych jak również wejście posiada pochylnię wjazdową dla osoby niepełnosprawnej. Na parterze, jak i na I piętrze w korytarzu znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku zlokalizowane są dwa dźwigi umożliwiające osobie niepełnosprawnej komunikację pionową, jak i możliwość dojścia korytarzem do części budynku głównego szpitala.

Wewnątrz budynków znajdują się oznakowania gabinetów oraz pokoi. Każde piętro jest oznaczone numerem piętra. W Budynku Głównym znajduje się punkt informacyjny dla pacjenta, gdzie pracownicy udzielają informacji nt. rozkładu pomieszczeń i budynków.

WIM-PIB zapewnia bezpłatną usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej www.wim.mil.pl, dostępną codziennie w godzinach 8:00-20:00.

Wsparciem w komunikacji dla osób słabosłyszących są pętle indukcyjne znajdujące się w następujących lokalizacjach:

Szpital w Warszawie:

* Informacja Medyczna

* Ambulatoryjna opieka zdrowotna/POZ

* Poradnia Otolaryngologii

* Klinika Otolaryngologii

* Poradnia Okulistyczna

* Klinika Okulistyki

* Oddział Przyjęć

* Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

* Pełnomocnik praw pacjenta

* Kancelaria Medyczna

* Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej

* Klinika Rehabilitacji

* Kancelaria Ogólna

* Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej

* Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii

* Klinika Dermatologiczna

* Zakład Radiologii Lekarskiej

* Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii

* Klinika Onkologii

Szpital w Legionowie

* Izba Przyjęć

* Ambulatoryjna opieka zdrowotna/POZ

* Pełnomocnik praw pacjenta

* Sekretariat Komendanta

* Poradnia Rehabilitacyjna.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

WIM-PIB realizuje świadczenia medyczne również w formie telekonsultacji.