Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja dla pacjentów dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojskowym Instytucie Medycznym


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Szaserów 128, reprezentowanym przez Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego;
  2. w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym powołano Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Paweł Baran. Telefon kontaktowy: +48 261 816 912
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach medycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego oraz placówki medyczne współpracujące z Wojskowym Instytutem Medycznym;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi okresu przechowywania dokumentacji;
  6. posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. przepisów ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba że inne przepisy stanowią inaczej;
  9. administrator może przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym pod warunkiem podpisania z nimi odrębnej umowy, zgodnie z art. 44-50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016;
  10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.