Przejdź do menu Przejdź do treści

Struktura obszarów współpracy w ramach zawiązanego pomiędzy WIM a PKN ORLEN S.A. konsorcjum została oparta na platformie naukowo-badawczej integrującej trzy wzajemnie uzupełniające się obszary odpowiadające za dynamikę procesów poznawczych, tj.:

  • Medycyna kliniczna – identyfikacja środowiskowych czynników ryzyka oraz ich populacyjnych skutków – chorobowości.
  • Nauki podstawowe – m.in. Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych WIM – molekularne, komórkowe i tkankowe patomechanizmy procesów odpowiedzialnych za zjawiska chorobowe.
  • Zdolności w dziedzinie aplikacji nabytej wiedzy i doświadczeń – m.in. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych WIM – poszukiwanie technicznych i farmakologicznych metod przeciwdziałania skutkom zjawisk odpowiedzialnych za chorobowość związaną z obecnością swoistych dla przemysłu petrochemicznego czynników ryzyka w środowisku pracy, oraz daje rękojmię sprawnej realizacji działań środowiskowych i profilaktycznych ukierunkowanych na zachowanie zdrowia pracowników Koncernu i mieszkańców regionu.

 

Nowo projektowane działania badawcze i aplikacyjne zostaną ukierunkowane na: identyfikację obecnych w środowisku pracy czynników ryzyka i stopnia ich nasilenia – odpowiadającą im chorobowość; ograniczenie emisji, a także ekspozycji pracowników na substancje w sposób szczególny zagrażające zdrowiu i życiu; poszukiwanie substancji czynnych, cząstek aktywnych zdolnych do ograniczenia skutków szkodliwego oddziaływania związków toksycznych typowych dla przemysłu petrochemicznego; doskonalenie metod wczesnej identyfikacji skutków zdrowotnych oddziaływania substancji szkodliwych oraz diagnostyki i leczenia mających na celu podniesienie skuteczności i efektywności kompleksowej opieki medycznej nad pracownikami Koncernu.

 

Powiązanie silnego kapitałowo podmiotu, jakim jest PKN ORLEN S.A. z potencjałem naukowo-badawczym WIM-PIB gwarantuje stronom umowy silną pozycję w konkursach o pozyskanie środków na realizację projektów naukowo-badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jednocześnie, zapewni Koncernowi warunki do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze działań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, budując nową, lepszą perspektywę dla osiągnięcia celu, jakim jest zdrowotna i środowiskowa neutralność.