Przejdź do menu Przejdź do treści

Płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński – naukowiec, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii,

 

z Wojskowym Instytutem Medycznym związany jest od 1 października 2005 roku, zajmując w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych kolejno stanowiska: stażysta, wolontariat, asystent, st. asystent, asystent naukowy, adiunkt oraz profesor instytutu. Od 2017 roku pełni funkcję kierownika Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Studia medyczne ukończył jako prymus, w 2012 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2017 roku – kardiologii. W 2010 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych, w 2016 roku – doktora habilitowanego.

 

Jest autorem 165 publikacji pełnotekstowych o łącznej wartości IF: 267.223 i punktacji MEiN: 6735.500 (całość dorobku – 7111.500), kilkunastu rozdziałów w książkach oraz współautorem monografii. W swoim dorobku ma także 191 wystąpień konferencyjnych. Pod względem parametrycznym liczba cytowań wszystkich dotychczasowych Jego publikacji ogółem wynosi 1234, a indeks Hirscha: 14.

 

Za pracę naukową uhonorowany został licznymi nagrodami m.in.: został nagrodzony białą bronią przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz nagrodą uznaniową przyznaną przez Okręgową Izbę lekarską w Łodzi; pięciokrotnie nagrodami przez Dyrektora WIM, Złotym Progiem za wkład w rozwój WIM.

 

Działalność naukowa pułkownika profesora Pawła Krzesińskiego wiąże się ściśle z codzienną praktyką kliniczną i dotyczy zastosowania nieinwazyjnych metod w diagnostyce i optymalizacji leczenia chorych kardiologicznych. Wieloletnie badania płk. prof. Pawła Krzesińskiego dotyczą między innymi patomechanizmów nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca, w tym zastosowania w ich ocenie nowoczesnych metod diagnostycznych, takich jak kardiografia impedancyjna, tonometria aplanacyjna, ergospirometria, analiza zmienności rytmu serca. W swoich badaniach stara się wykorzystać aspekty poznawcze w celu opracowania nowych metod leczenia. Sukcesywnie rozwija również swoją aktywność badawczą w zakresie telemedycyny. Uczestniczył w kilku inicjatywach badawczo-rozwojowych w zakresie teleelektrokardiologii oraz kierował strategicznym projektem naukowym AMULET finansowanym ze środków NCBiR, w którym opracowano innowacyjny model opieki nad chorymi z niewydolności serca z wykorzystaniem wyżej wymienionych doświadczeń w zakresie oceny hemodynamicznej i telemedycyny.

Na działalność dydaktyczną płk. prof. Pawła Krzesińskiego składają się wykłady i seminaria na konferencjach krajowych i międzynarodowych (w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology). Był również wykładowcą na Studiach Doktoranckich WIM, posiedzeniach Ośrodka Chorób Serca i Naczyń, posiedzeniach wewnętrznych Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego. W latach 2010-2018 był wykładowcą na kursach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

Płk prof. Paweł Krzesiński jest Przewodniczącym Komisji Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem ekspertem Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, sekretarzem Rady Naukowej WIM, członkiem Komisji Własności Intelektualnej Wojskowego Instytutu Medycznego. Jest również członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, sekcji młodych polskich kardiologów o znaczącym dorobku naukowym, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich Jest również współpomysłodawcą i członkiem Komitetu Naukowego Interdyscyplinarnej Konferencji Środowisk Medycznych „Patient-Oriented Medical Care” (od pierwszej edycji w 2015 r) oraz Forum „Telemedycyna w praktyce”. Od 2017 roku, po wyznaczeniu do pełnienia obowiązków kierownika Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM, realizował wraz z Zespołem nową strategię rozwoju Kliniki, osiągając zwiększenie efektywności jej funkcjonowania oraz wielokierunkowy rozwój, w tym w zakresie nowoczesnych metod leczenia małoinwazyjnego.

Płk prof. Paweł Krzesiński jest pełnomocnikiem Dyrektora WIM-PIB ds. kontaktów międzynarodowych.