Przejdź do menu Przejdź do treści

Płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński – pełnomocnik Dyrektora WIM-PIB ds. kontaktów międzynarodowych – brał czynny udział w konferencji międzynarodowej VIMIMED 2023 – Visegrad Military Medicine Conference, która odbyła się w dniach 13-16.02.2023 w miejscowości Vysoke Tarty (Republika Słowacji). Płk prof. Paweł Krzesiński był członkiem delegacji SZ RP i w czasie konferencji wygłosił dwa wykłady oraz brał czynny udział w dyskusjach grupy roboczej „Preventive medicine”.

 

W wystąpieniu The autonomic balance of cardiovascular system in soldiers – what is “normal” and what is even “better”? płk prof. Paweł Krzesiński przedstawił specyfikę funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego u żołnierzy oraz znaczenie znajomości tego tematu dla prawidłowej interpretacji incydentów kardiologicznych. Zwrócił uwagę, że decyzje terapeutyczne w takich przypadkach wymagają wiedzy eksperckiej. Przedstawił również możliwości prognozowania wydolności fizycznej na podstawie spoczynkowych wskaźników neurokardiologicznych. Prezentacja zawierała m.in. wyniki i wnioski projektu „Ocena wydolności układu krążenia i układu hormonalnego u kandydatów na żołnierzy narażonych na szczególnie intensywne obciążenia związane ze służbą wojskową” (MON 10/WNiI/2007). Doceniono wartości poznawczą i praktyczną polskich doświadczeń w tym zakresie.

Drugi wykład dotyczył rozwiązań telemedycznych (Telemedicine – what can we adapt from civil cardiology?). W wystąpieniu płk prof. Paweł Krzesiński zwrócił uwagę, że istnieje szereg rozwiązań, które można wykorzystać w kompleksowej teleopiece nad żołnierzami w czasach pokoju, a wybrane z nich na polu walki. Zaprezentował polskie doświadczenie w zakresie w tym zakresie: 1/ wykorzystania aplikacji mobilnej MKS-COVID19 (opracowanej w WIM wiosną 2020 roku) w prewencji szerzenia się infekcji wśród personelu szpitala wojskowego, 2/ platformy do zdalnej teleopieki ambulatoryjnej (projekt „AMULET (STRATEGMED3/305274/8/NCBR/20170) oraz 3/ założenia projektu MILGEOMED – „Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne” (DOB-SZAFIR/09/A/047/01/2021). W dyskusji doceniono ww. osiągnięcia i ich spójność z pracami nad rozwiązaniami telemedycznymi m.in. w działaniach MILMED COE.

Płk prof. Paweł Krzesiński brał udział w licznych dyskusjach, w szczególny sposób propagując koncepcję podejmowania w siłach zbrojnych krajów Grupy Wyszehradzkiej i NATO działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie, szybkie wykrywanie oraz skuteczne leczenie schorzeń cywilizacyjnych, oraz zwalczanie czynników ryzyka ich wystąpienia. Jako argumenty przedstawiłem wnioski z realizacji programu MIL-SCORE „Etap II Wyrównanie dostępu do profilaktyki i opieki kardiologicznej dla żołnierzy zawodowych – MIL-SCORE” (decyzja nr 15/MON/2013).

 

Idea prowadzenia takich działań w ramach Force Health Protection (FHP), uzasadniona nie tylko dobrem indywidualnym żołnierzy, ale również interesem sił zbrojnych (optymalizacja przygotowania do wykonywania zadań służbowych, zmniejszenie ryzyka wyeliminowania ze służby/pola walki z powodów zdrowotnych związanych z ogólnym stanem zdrowia), została doceniona w dyskusjach jako ważny element FHP, wymagający podniesienie jego rangi oraz rozwijania w ramach programów krajowych i współpracy międzynarodowej. Płk prof. Paweł Krzesiński zwrócił również uwagę na potencjał badawczo-rozwojowy w obszarze wykorzystania zaawansowanych narzędzi oceny stanu organizmu w selekcji kandydatów do służby, zwłaszcza w warunkach ponadprzeciętnych obciążeń psychofizycznych.