Przejdź do menu Przejdź do treści

Notka biograficzna

 

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Owczarek, pułkownik, dermatolog i wenerolog, alergolog, naukowiec. Z Wojskowym Instytutem Medycznym – Państwowym Instytutem Badawczym związany jest od 1998 r. Kliniką kieruje od 2010 r., a 21 listopada 2022 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1997), Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2011), Zarządzania Innowacją w Sektorze Zdrowia Akademii Leona Koźmińskiego (2013). Ze Szpitalem na Szaserów związany od 1998, od 2010 roku jest kierownikiem Kliniki Dermatologicznej. Od czterech kadencji jest członkiem Rady Naukowej Instytutu, pełniąc funkcje zastępcy przewodniczącego rady oraz przewodniczącego komisji doktorskiej. Od 2017 roku jest koordynatorem Ośrodka Klinicznego Intensywnej Terapii i Opieki Specjalnej Instytutu. 15 grudnia 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie przedstawionej rozprawy „Przydatność kliniczna atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi u chorych na atopowe zapalenie skóry”. Praca została wyróżniona nagrodą I stopnia Rektora Wojskowej Akademii Medycznej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał 20 kwietnia 2011 roku uchwałą Rady Naukowej Wojskowego Instytut Medycznego w Warszawie na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Eotaksyny w atopowym zapaleniu skóry”, która została wyróżniona indywidualną nagrodą II stopnia przez Dyrektora WIM.

 

Profesor Owczarek od 2016 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Pełni funkcje: wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (od 2008), przewodniczącego Sekcji Dermatologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (od 2014), konsultanta Krajowego ds. Obronności w dziedzinie dermatologii (od 2011). Jest członkiem Amerykańskiej Akademii Dermatologii (od 2017) i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych (od 2011). W latch 2012-2016 był członkiem zarządu (skarbnikiem) Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

 

Jest członkiem wielu zespołów eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe, w tym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia: zespołu kordynującego ds. leczenia biologicznego ciężkiej i umiarkowanej łuszczycy (przewodniczący od 2013), zespołu koordynujacego ds. leczenia chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (przewodniczący od 2017) oraz zespołu koordynującego ds. leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych (członek od 2016). W 2021 roku został powołany na członka zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zajmującego się koordynacją i monitorowaniem realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej z Ministrem Zdrowia w obszarach czerniak oraz rak skóry. Jest współzałożycielem Koalicji na rzecz dostępu do leczenia biologicznego „Recepta na Przyszłość” Koalicja „Recepta na Przyszłość” powstałej by udostępnić platformę dialogu między lekarzami oraz organizacjami pacjentów w trzech obszarach terapeutycznych: dermatologii, gastroenterologii oraz reumatologii.

 

Profesor Owczarek był głównym badaczem w 65 międzynarodowych badaniach klinicznych w zakresie dermatologii (acne, atopic dermatitis, psoriasis, mycosis, skin cancer). Wyniki badań przedstawiano na kongresach międzynarodowych. Główne zainteresowania naukowe Profesora Owczarka skupiają się wokół: łuszczycy jako zapalnej chorobie ogólnoustrojowej oraz nowoczesnym metodom jej leczenia; onkologii dermatologicznej, w tym zagadnieniom epidemiologicznym nowotworów skóry, metodom diagnostycznym oraz toksyczności dla skóry innowacyjnych terapii onkologicznych; terapii innowacyjnych w dermatologii; chorób alergicznych, np. atopowemu zapaleniu skóry, w tym roli mediatorów zapalnych i immunologicznych w patogenezie tych chorób oraz określaniu czynników zaostrzających i prowokujących ich przebieg. Został zaproszony do międzynarodowego grona ekspertów w ramach dwóch projektów pt.:  „AD Delphi Project” oraz „AA Delphi Project” dotyczących oceny potrzeb medycznych związanych z leczeniem atopowego zapalenia skóry i łysienia plackowatego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Badania rozpoczęto w 2021 roku.

 

Uczestniczył w wielu stażach i szkoleniach, m.in. Klinice Dermatologii Uniwerstetu w Rzymie w 2009 roku, pod opieką Profesora Sergio Chimenti. Staż naukowy zakończył udziałem w panelu naukowym dotyczącym stosowania i personalizacji terapii  innowacyjnych, w  tym leczenia biologicznego oraz w National  Institution for Bioprocessing, Research and Training w Dublinie, w 2014 roku zakończony był udziałem w panelu naukowym z mechanizmów immunologicznych odpowiedzialnych za  działania  niepożądane leków biologicznych.

 

Dorobek naukowy obejmuje ogółem 180 pełnotekstowcyh publikacji o łącznej wartości ministerialnej 4853 pkt i wskaźniku IF: 136.451. Łączna liczba cytowań (from Web of Science Core Collection): 592, H-indeks: 12. Autor lub współautor 57 opublikowanych wystąpień zjazdowych krajowych i zagranicznych.

 

10 najważniejszych, najczęściej cytowanych wg Web of Science Core Collection prac opublikował w renomowanych czasopismach tak jak: Allergy, Cytokine, European Journal of Dermatology, Journal of Investigative Dermatology, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, Lasers in Surgery and Medicine, Respiratory Medicine, Cancers, Scientific Reports.

 

Promotor 4 zakończonych przewodów dotorskich oraz dwóch w trakcie. Recenzent 17 rozpraw doktorskich. Dwukrotny recenzent  dorobku naukowego w postępowaniach habilitacyjnych oraz czterokrotny członek komisji wydających opinie w trakcie postępowań habilitacyjnych.

 

W ramach służby profesor Witold Owczarek był uczestnikiem trzech misji zagranicznych. W latach 2005-2006 pełnił służbę w ramach V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. W ramach pracy organizował struktury medyczne w ramach Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe tworzonej w różnych okresach przez łącznie 24 kraje. Za służbę w ramach PKW Irak został odznaczony „Gwiazdą Iraku”, medalem „Multinational Division Center-South Badge” i „Odznaką Kościuszkowską”. W 2015 roku uczestniczył w działaniach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych KFOR w Kosowie, a w 2020 roku uczestniczył w Wojskowej Misji Szkoleniowo-Medycznej w Republice Słowenii, w trakcie której uczestniczył w organizacji pracy ośrodków zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19, wykorzystując doświadczenia zdobyte w Wojskowym Instytucie Medycznym.

 

Dwukrotny Laureat Nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego: II stopnia za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną pt.: „Eotaksyny w atopowym zapaleniu skóry” w 2011 r. oraz  III stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w 2010. Wyróżniony przez Dyrektora WIM Dyplomem „ZŁOTY PRÓG 2011″ za zaangażowanie w rozwój i promocję Instytutu oraz wdrażanie innowacyjnych pomysłów i twórczych inicjatyw. Za służbę w ramach PKW Irak,  pułkownik Witold Owczarek został odznaczony „Gwiazdą  Iraku”, medalem „Multinational  Division  Center-South  Badge” i „Odznaką Kościuszkowską”. Za wybitną służbę Minister Obrony Narodowej przyznał mu w 2017 roku Status Weterana Działań poza Granicami Państwa. Za organizację struktur medycznych Wojska Polskiego został również wyróżniony odznaczeniami.