Przejdź do menu Przejdź do treści

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) przeprowadzany jest na zasadach określonych w art. 49 – 60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490).

 

Fizjoterapeuci zamierzający przystąpić do tego egzaminu powinni dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza wniosku, znajdującego się na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych.

Po wypełnieniu wniosku zgłoszeniowego fizjoterapeuta powinien go wydrukować i podpisać, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami, o których mowa w art. 49 ustawy, złożyć do właściwego wojewody.

Terminy składania wniosku – zgłoszenia:
– do sesji wiosennej – do dnia 15 stycznia
– do sesji jesiennej – do dnia 15 lipca

Właściwy wojewoda podejmuje decyzję o dopuszczeniu do PESFZ.

 

Opłaty za PESFZ
Fizjoterapeuta zamierzający przystąpić do PESFZ wnosi opłatę egzaminacyjną.
Wysokość opłaty wynosi:
– 450 zł za zgłoszenie do egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego
– 225 zł za zgłoszenie tylko do egzaminu teoretycznego albo praktycznego

 

Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę, jest podawany w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego.
Osoby dokonujące opłat z zagranicznego konta bankowego, powinny korzystać z następujących kodów:
IBAN: PL
SWIFT/BIC: NBPLPLPW

W przypadku niewniesienia opłaty albo wniesienia jej w wysokości niższej
niż należna, fizjoterapeuta nie będzie mógł przystąpić do PESFZ.

 

Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:
– od 2 maja – do 15 czerwca (sesja wiosenna)
– od 2 listopada – do 15 grudnia (sesja jesienna)

 

CEM zawiadamia fizjoterapeutów dopuszczonych do PESFZ, na co najmniej 21 dni przed egzaminem o jego miejscu i terminie oraz o nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku zgłoszeniowym.

 

PESFZ składa się z dwóch części w następującej kolejności – egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESFZ jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:
1. testu, gdy do PESFZ w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób
2. egzaminu ustnego.

 

Egzamin testowy składa się z zestawu 120 pytań. Wynik pozytywny z testu otrzymuje fizjoterapeuta, który uzyska co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu.

 

Fizjoterapeuta, który uzyska wynik negatywny z PESFZ albo do niego nie przystąpi, może zgłosić się do egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej. W tym celu należy wypełnić ponownie wniosek zgłoszeniowy.

 

Wynik pozytywny z części PESFZ jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. Jeśli fizjoterapeuta nie uzyska wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego albo do niego nie przystąpi, może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tego egzaminu.

 

Wynik PESFZ nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Potwierdzeniem złożenia PESFZ jest dyplom, który CEM przesyła fizjoterapeucie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.

 

Za wydanie odpisu dyplomu, jego duplikatu albo dokonanie wymiany dyplomu wnosi się opłatę w wysokości 50 zł. Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy wymiana dyplomu wynika z błędu CEM. Opłatę należy uiścić na następujący rachunek bankowy: 62 1010 0068 7900 9901 2345 9999, NBP O/Łódź.

 

Dokumenty które można pobrać ze strony CEM:
1. Wzór wniosku o zwrot opłaty za PESFZ.
2. Wzór wniosku o korektę dyplomu PESFZ.
3. Wzór wniosku o wydanie duplikatu dyplomu PESFZ.
4. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESFZ.
5. Wzór wniosku o zwolnienie z opłaty za PESFZ i jej zwrot.