Przejdź do menu Przejdź do treści

Osoby uprawnione i zainteresowane odbiorem oryginałów dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o ich odbiór do 30.09.2023 r. po uprzednim złożeniu wniosku w Archiwum Medycznym.

 

Wniosek można złożyć od poniedziałku do piątku, w godzinach: 11:00 – 14.30

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest w Archiwum Medycznym oraz na stronie internetowej Wojskowego instytutu Medycznego, w zakładce „PACJENT”, Informacja medyczna (na dole strony).

 

 

Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

Po w/w terminie dokumentacja medyczna, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zostanie przekazana do zniszczenia. Zniszczenie następuje w sposób uniemożliwiający odtworzenie dokumentacji.

 

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: DZ.U.2017 poz. 1318 oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015poz. 2069 z póź. zm.).