Przejdź do menu Przejdź do treści

Tożsamym uprawnieniem objęci zostali także żołnierze terytorialnej służby wojskowej – TSW (art. 325 ust. 2 uooO).

 

Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w podmiotach leczniczych MON są odpowiednio:

Legitymacja służbowa stwierdzająca pełnienie zawodowej służby wojskowej, wydana przez właściwy organ (art. 287 ust. 5 uooO) – w przypadku żołnierzy zawodowych,

Właściwy dokument osobisty (książeczka wojskowa) stwierdzający pełnienie terytorialnej służby wojskowej, wydany przez właściwy organ (art. 325 ust. 3 uooO) – w przypadku żołnierzy TSW.

 

Ww. dokumenty są niezbędne do okazania w podmiocie leczniczym, celem wprowadzenia w rejestrze odpowiedniego kodu (Kod 47C13żołnierze zawodowi uprawnieni do korzystania poza kolejnością ze świadczeń w podmiotach leczniczych MON, Kod 47C14żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową uprawnieni do korzystania poza kolejnością ze świadczeń w podmiotach leczniczych MON).

 

Powyższe przepisy nie dotyczą rodzin żołnierzy zawodowych ani emerytów wojskowych – świadczenia dla tych osób udzielane są wg. zasad ogólnych.

 

 

Link do ustawy z dnia 11 maja 2022 r. o obronie Ojczyzny – https://cloud.wim.mil.pl/s/F3iX9RNp44by5PY

 

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej dla służb mundurowych poza kolejnością, regulują również przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305), które cytujemy poniżej:

 

Dz. U. z 2022 r. poz. 2561

Art.  47c.  [Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością]

1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:

3) żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;

 

Dz. U. z 2022 r. poz. 2305

Art.  287.  [Ubezpieczenie zdrowotne żołnierzy zawodowych]

2. Żołnierzom zawodowym przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych. Prawo to nie wpływa na uprawnienia innych świadczeniobiorców posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, wynikające z przepisów tej ustawy.

3. Żołnierzom zawodowym zajmującym stanowiska służbowe o szczególnych właściwościach lub warunkach pełnienia służby, wymagające szczególnych predyspozycji zdrowotnych, przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych, udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych w przypadku powstania choroby lub schorzenia dyskwalifikujących lub ograniczających wykonywanie zadań służbowych. Prawo to nie wpływa na uprawnienia innych świadczeniobiorców posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.