Przejdź do menu Przejdź do treści

Płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Arkadiusz Lubas – naukowiec, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii i endokrynologii

 

Z Wojskowym Instytutem Medycznym związany jest od 3 sierpnia 1999 roku, początkowo jako stażysta, następnie wolontariusz i pracownik, zajmując w Klinice Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii kolejno stanowiska: asystenta, st. asystenta, adiunkta oraz profesora instytutu. W latach 2021-2022 pełnił funkcję kierownika Szpitala Tymczasowego-Modułowego Wojskowego Instytutu Medycznego.  Studia medyczne ukończył z  wyróżnieniem. W 2001 roku uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, w 2007 roku tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, w  2010 roku – nefrologii, 2014 – hipertensjologii, a w 2020 roku – endokrynologii. W 2006 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych, w 2020 roku – doktora habilitowanego. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie innowacją w sektorze zdrowia” w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a w 2021 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie i kierowanie podmiotem leczniczym resortu obrony narodowej” realizowanych przez Wojskowy Instytut Medyczny.

 

Jest autorem 95 publikacji pełnotekstowych o łącznej wartości IF 145.704 i punktacji MEiN 4349, rozdziałów w książkach oraz licznych streszczeń zajazdowych krajowych i  zagranicznych. Pod względem parametrycznym liczba cytowań wszystkich dotychczasowych Jego publikacji ogółem wynosi 363, a indeks Hirscha: 11.

 

Za pracę naukową uhonorowany został nagrodami m.in.: zespołową II stopnia Rektora WAM za cykl prac „Badania nad czynnikami ryzyka rozwoju nefropatii miażdżycowej”, pierwszą nagrodą za najlepszą pracę oryginalną „Ocena przydatności perfuzji tkankowej w różnicowaniu zmian ogniskowych trzustki” Polskiego Klubu Trzustkowego oraz nagrodą za pracę oryginalną „Przydatność parametrów elastografii w różnicowaniu litych zmian ogniskowych trzustki” Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Za wieloletnią i pełną poświęceń lekarską służbę oraz walkę z pandemią COVID-19 został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

 

Działalność naukowa pułkownika profesora Arkadiusza Lubasa wiąże się ściśle z codzienną praktyką kliniczną i dotyczy zastosowania inwazyjnych jak i nieinwazyjnych metod w diagnostyce i terapii chorób z zakresu nefrologii. Wieloletnie badania płk. prof. Arkadiusza Lubasa dotyczą między innymi diagnostyki interakcji sercowo-nerkowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego, zespołu sercowo-nerkowego, a także przydatności oceny perfuzji narządowej w glomerulopatiach, zapaleniu naczyń  i zaburzeniach endokrynologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod obrazowania.

 

Płk prof. Arkadiusz Lubas był współautorem i uczestnikiem wielu projektów naukowo-badawczych pełniąc w nich funkcje kierownika, głównego wykonawcy i badacza. Aktualnie jest kierownikiem badania klinicznego COVMENT finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych, mającego na celu diagnostykę, leczenie i badanie patofizjologii zjawiska mgły covidowej.

 

Na działalność dydaktyczną płk. prof. Arkadiusza Lubasa składają się m.in. rozdziały w  monografiach oraz wykłady na konferencjach krajowych i kursach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

 

Od 2021 roku płk prof. Arkadiusz Lubas jest członkiem Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego PIB.