Przejdź do menu Przejdź do treści

Rak płuca jest nadal najczęstszą przyczyną zgonów pacjentów onkologicznych zarówno w Polsce, jak i w Europie. W większości państw europejskich 5-letnie przeżycie notuje się w 10–20 proc. przypadków. Choroba ta wyznacza dziś priorytetowy obszar rozwoju onkologii, niemniej jednak opóźnienia i zaniedbania w diagnostyce sprawiają, że wielu pacjentów nie ma dostępu do innowacyjnych i skutecznych terapii stosowanych w pierwszej linii leczenia.

 

Celem inwestycji jest powstanie nowoczesnego ośrodka leczenia chorych z rakiem płuca dysponującego kompletem narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych pozwalających z powodzeniem zrealizować wszystkie cele procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jakie zgodnie z najnowszą wiedzą są wymagane w opiece nad ww. grupą pacjentów. Planowanie i realizacja inwestycji będą prowadzona w sposób możliwie najbardziej efektywny i racjonalny, tj. z wykorzystaniem wszelkich zasobów i kompetencji, jakie są dziś w posiadaniu Wojskowego Instytutu Medycznego oraz ich uzupełnienia o dodatkowe zdolności w drodze planowanej inwestycji, które razem zdecydują o niepowtarzalnej wartości nowego ośrodka – centrum doskonałości i kompetencji leczenia raka płuca.

Każdy z etapów diagnostyki i terapii zostanie obudowany możliwościami, które będą odpowiadały najwyższym standardom procesu opieki nad ww. grupą chorych. Począwszy od badań obejmującej pełen pakiet procedur histopatologicznych, immunochemicznych i molekularnych, poprzez najnowocześniejsze metody diagnostyki endoskopowej, obrazowej, leczenia chirurgicznego, w tym z zastosowaniem chirurgii robotowej – WIM jest dziś jedynym w Polsce i jednym z niewielu ośrodków w Europie, gdzie wykonuje się tego typu zabiegi, aż po aspekty medycyny translacyjnej, cyfrowej oparte na fundamencie Banku Tkanek, Laboratorium Onkologii Molekularnej i Centrum Badań Klinicznych. Niepowtarzalną wartością projektu jest jego uniwersalność narzędziowa i procesowa oraz racjonalność ekonomiczna, gdzie nadrzędnemu celowi, jakim jest powstanie nowoczesnego ośrodka diagnostyki i terapii chorych z rakiem płuca zostaną podporządkowane będące w dyspozycji WIM-PIB zdolności oraz środki pozyskane w drodze ogłoszonego postępowania konkursowego. Pozyskane doświadczenia będą jednocześnie pomocne w tworzeniu sieci wzorcowych, jednorodnych pod względem stosowanych procedur oraz metod diagnostyki i leczenia (uniwersalnych) ośrodków tego typu w Polsce z możliwością rozwinięcia na podstawie wytworzonego potencjału współpracy, której celem będzie ustawiczne doskonalenie efektów opieki nad przedmiotową grupą pacjentów.

 

Aż 4,6 mld z Funduszu Medycznego to łączne wsparcie, które Ministerstwo Zdrowia przekaże podmiotom z terenu całego kraju w ramach konkursu onkologicznego.