Przejdź do menu Przejdź do treści

Pan płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Grzegorz Zieliński z Kliniki Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w wyniku wyborów przeprowadzonych przez Członków Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk został powołany na członka na kadencję 2024-2027. Profesor Zieliński jest naukowcem, specjalistą neurochirurgii. Od początku pracy zawodowej jest związany z Kliniką Neurochirurgii Naszego Instytutu.

 

Gratulacje!

 

 

Informacja o wynikach wyborów do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk

 

 

***

Płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Grzegorz Zieliński, profesor z Kliniki Neurochirurgii jest lekarzem specjalistą w dziedzinie neurochirurgii, w trakcie specjalizacji z neuropatologii. Związany z Instytucją od 1996 roku po ukończeniu studiów na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Skuteczność leczenia gruczolaków przysadki mózgowej przebiegających z objawami akromegalii”, a doktora habilitowanego w 2009 r. za osiągnięcie „Wyniki leczenia operacyjnego gruczolaków kortykotropowych przysadki przebiegających z objawami choroby Cushinga ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Nelsona. Studium kliniczne”. Posiada tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu od 2 lutego 2023 roku. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą patogenezy guzów przysadki mózgowej i ich leczenia, biologii nowotworów mózgu, leczenia guzów podstawy czaszki i malformacji naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, chorób kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Chiari.

 

Dorobek naukowy Profesora obejmuje 292 prac i doniesień zjazdowych o łącznej wartości wskaźnika Impact Factor 217.562 i punktacji ministerialnej 4676. Jego prace były cytowane ponad 578 razy i indeks h=15. Jest autorem rozdziałów w podręcznikach z dziedziny endokrynologii zamieszczonych w podręczniku endokrynologii w ramach Wielkiej Interny oraz w podręczniku Endokrynologii Klinicznej wydanym pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Rozdziały dotyczą diagnostyki i leczenia operacyjnego guzów przysadki mózgowej i chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego. Opracował i wdrożył w Wojskowym Instytucie Medycznym procedurę cewnikowania zatok skalistych dolnych w diagnostyce chorych z objawami hiperkortyzolemii ACTH-zależnej.

 

Aktywność naukowa Profesora została wielokrotnie uhonorowana Nagrodami: I stopnia przez Rektora Wojskowej Akademii Medycznej za najlepszą pracę doktorską w roku akademickim 2000/2001, zespołową III stopnia za współautorstwo publikacji dotyczących roli kinazy mTOR w transformacji nowotworowej przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2013/2014, dwukrotnie przez Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe: zespołową III stopnia – za cykl prac poruszających zagadnienia diagnostyki i leczenia guzów układu podwzgórzowo-przysadkowego w roku akademickim 2014/2015 oraz nagrodą indywidualną II stopnia cykl publikacji prezentujących zdobycze unikalnej w skali kraju diagnostyki i stanowiących podsumowanie metod leczenia chorób przysadki mózgowej i podwzgórza u chorych poddanych terapii w ośrodku referencyjnym ds. wskazanych schorzeń w roku akademickim 2017/2018.

 

Oprac. Dorota Połeć, Pion Nauki