Przejdź do menu Przejdź do treści
Budynek Wojskowego Instytutu Medycznego

Dla Pacjenta

Telefon: 261 818 042

 

Proszę tonowo wybrać numer docelowy:

 

1. Sekretariat Kliniki

2. Oddział całodobowy

3. Oddział dzienny

4. Poradnia Zdrowia Psychicznego

5. Informacja o RODO

 

Oddział Ekspertyz Psychiatrycznych i Psychologicznych tel. 261 816 450

Pielęgniarka Oddziałowa tel. 261 816 277

 

Telefon interwencyjny dla weteranów oraz rodzin weteranów – udzielający wsparcia psychicznego dla weteranów oraz ich rodzin.

Od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00

Telefon: 261 817 233

1. Oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie z listy oczekujących.

2. W przypadku niezgłoszenia się w ustalonym terminie udzielenia świadczenia następuje skreślenie pacjenta z listy oczekujących.

3. Przyjęcia do Oddziału Całodobowego odbywają się w wyznaczonym dniu oraz ustalonej przez sekretariat Kliniki godzinie.

4. Dokumenty niezbędne w dniu zgłoszenia się do szpitala:

 

 • dowód osobisty;
 • oryginał skierowania do szpitala (jeśli nie został dostarczony do sekretariatu Kliniki)
 • dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia (w tym wyniki badań
  laboratoryjnych, obrazowych, psychologicznych);
 • piżamy, przybory toaletowe, ubiór dzienny niebędący piżamą, odzież do zajęć
  rekreacyjno-sportowych.

5. W okresie hospitalizacji w Oddziale Całodobowym nie ma możliwości korzystania z innych placówek finansowanych przez NFZ.

Konieczne jest przesunięcie zaplanowanych badań diagnostycznych, wizyt lekarskich itp., w taki sposób, by nie były zbieżne z terminem pobytu w KPSBiP oraz zabezpieczenie na czas hospitalizacji odpowiedniej ilości leków w przypadku stałego ich przyjmowania.

 

6. Klinika składa się z części obserwacyjnej/intensywnego nadzoru psychiatrycznego oznaczonej kolorem niebieskim i rehabilitacyjnej oznaczonej kolorem czerwonym.

O tym, w której części Kliniki będzie hospitalizowany chory decyduje lekarz, podczas procedury przyjęcia, ustalając jednocześnie indywidualny plan leczenia.

 

Czas pobytu w części obserwacyjnej/intensywnego nadzoru jest zależny od stanu psychofizycznego chorego i jest ustalany indywidualnie z lekarzem prowadzącym.
W części rehabilitacyjnej, w której nie ma stałego nadzoru pielęgniarskiego oraz monitoringu wizyjnego na salach chorych, mogą przebywać chorzy samodzielni i zdolni do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz udziału w grupowym programie terapeutycznym realizowanym w tej części Kliniki.

 

Pacjenci przebywający w części obserwacyjnej przebywają w salach monitorowanych. Wobec Pacjenta przebywającego w tej części oddziału mogą zostać zastosowane ograniczenia wynikające z indywidualnego planu leczenia i konieczności maksymalnego zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowia i życia tego chorego oraz innych pacjentów przebywających w jego otoczeniu.

7. Odwiedziny osób bliskich i innych upoważnionych przez chorego, są uzależnione od stanu psychofizycznego chorego i dostosowane do indywidualnego planu leczenia. Dla usprawnienia procesu diagnostyczno terapeutycznego realizowanego w Klinice zaleca się, aby odwiedziny osób hospitalizowanych odbywały się:

 

 • w dni robocze w godz. od 15.00 do 18.00
 • w dni wolne od pracy Kliniki w godz. od 10.00 do 18.00

8. W trakcie przebywania w części rehabilitacyjnej pacjent ma prawo korzystania z przepustek – treningów domowych; przepustka przysługuje pacjentowi w dni wolne od zajęć psychoterapeutycznych za zgodą lekarza prowadzącego po każdych 3 tygodniach hospitalizacji – maksymalnie 3 dni hospitalizacyjne; chory może wyjść na przepustkę po godzinie 15, a wrócić najpóźniej o 21.00.

Diagnostyka i terapia zaburzeń z zakresu: F40-F69 u pacjentów od 18 do 60 roku życia w oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych realizowana w zamkniętej grupie terapeutycznej max. 15 osobowej

(czas pobytu – 12 lub 24 tyg., zajęcia od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 14:30);

 

Przyjęcie na terapię jest poprzedzone kwalifikacją prowadzoną przez personel oddziału; ustalanie terminów kwalifikacji, dodatkowe informacje – tel.: 261 818 042.

Na kwalifikację pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza prowadzącego oraz dokumentacją opisującą dotychczasowy zakres i przebieg otrzymanej pomocy psychiatryczno-psychologicznej.

 

KRYTERIA DYSKWALIFIKUJĄCE Z PRZYJĘCIA:

 

 • zaburzenia psychiczne związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
 • zaburzenia funkcji poznawczych,
 • osobowość antysocjalna,
 • inne dysfunkcje stanu psychicznego oraz problemy egzystencjalno – prawne, które w ocenie zespołu kwalifikującego do przyjęcia mogą zaburzać przebieg procesu grupowego uniemożliwiając innym pacjentom osiąganie efektów terapeutycznych.

Diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych realizowana przez zespół psychiatrów i psychologów w przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego;

Przyjęcie przez psychologa następuje na podstawie ważnego skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza z poradni specjalistycznej, lekarza z poradni zdrowia psychicznego.

 

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

 

Zapisy prowadzi rejestracja pod nr tel. 261 818 042.

Oddział nie posiada warunków pozwalających na leczenie chorych z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego.

Kontakt

Wybierz jednostkę: