Przejdź do menu Przejdź do treści

BADANIA DIAGNOSTYCZNE DOSTĘPNE W PRACOWNI

 

1. Badanie echokardiograficzne (przezklatkowe, przezprzełykowe, próby obciążeniowe).

2. Monitorowanie ekg metodą Holtera 24 i 48h, 7 dniowe, 12 kanałowe, ocena stymulacji oraz przedłużone monitorowanie ekg metodą „event Holter” a także przedłużone monitorowanie ekg z wykorzystaniem ciągłej transmisji danych (telemonitoring).

3. Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (APBM).

4. Badania wysiłkowe (test wysiłkowy tradycyjny, alternans załamka T, badanie spiroergometryczne na cykloergometrze i bieżni ruchomej).

5. Test pochyleniowy (diagnostyka omdleń).

6. Kardiografia impedancyjna (ocena profilu hemodynamicznego).

7. Tonometria aplanacyjna (pomiar ciśnienia centralnego i prędkości fali tętna).

8. Ocena składu ciała metodą bioimpedancyjną.

9. Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego (FMD).

 

 

CHARAKTERYSTYKA WYKONYWANYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Badanie echokardiograficzne jest podstawową metodą służącą ocenie morfologii serca, ze szczegółową oceną wielkości jam serca, kurczliwości i grubości ścian, jak również szczegółową oceną funkcji lewej komory w zakresie jej funkcji rozkurczowej oraz skurczowej z zastosowaniem nowych technik diagnostyki ultradźwiękowej, a zwłaszcza metody pomiaru regionalnych odkształceń (strain) w ocenie czynności mięśnia lewej i prawej komory serca w przebiegu różnych patologii. Wykorzystujemy echokardiografię przezklatkową i przezprzełykową dla morfologicznej i czynnościowej oceny wrodzonych i nabytych wad serca.

 

Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe wykonywane zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym, bądź rzadziej w krótkotrwałej sedacji, służy m. in. ocenie chorych przez zabiegami elektrofizjologicznymi, bezpiecznej kwalifikacji pacjentów do zabiegów kardiowersji elektrycznej. W Pracowni wykonujemy badania służące kwalifikacji i przygotowaniu pacjentów do zabiegów przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka, zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej oraz przezskórnej implantacji zastawki aortalnej. Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe jest ponadto nieodzownym elementem podczas przeprowadzania powyższych zabiegów.

 

Badanie echokardiograficzne obciążeniowe wykorzystujemy w diagnostyce i ocenie leczenia chorych z chorobą niedokrwienną serca oraz niektórymi wadami nabytymi, jak zwężenie zastawki aortalnej.

 

Od początku 2014 roku Pracownia Echokardiografii posiada najwyższą klasę akredytacyjną „C” przyznawaną przez Asocjację Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od wielu lat Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej posiada certyfikat PTK wykonywania badań Ekg metodą Holtera.

24-godzinna rejestracja ekg metodą Holtera (tzw. Holter-ekg) z wykorzystaniem 3 i 12-kanałowych rejestratorów cyfrowych jest podstawową metodą rozpoznawania zaburzeń rytmu serca, w tym groźnych dla życia arytmii, zaburzeń przewodzenia i niedokrwienia mięśnia serca. W przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki dysponujemy możliwością szerszego monitorowania ekg metodami takim jak: przedłużone monitorowanie ekg metodą „event Holter” oraz przedłużone monitorowanie ekg z wykorzystaniem ciągłej transmisji danych (telemonitoring).

Ocena profilu dobowego oraz średnich wartości ciśnienia tętniczego z całej doby, okresu aktywności dziennej oraz spoczynku nocnego. Możliwe rozszerzenie analizy o ocenę minimum, maksimum wartości ciśnień oraz zjawiska porannego wzrostu ciśnienia tętniczego, które jest istotnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jest to podstawowe badanie oceniające kontrolę ciśnienia tętniczego u osób podejrzanych lub leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego.

Badanie wysiłkowe wykonywane na bieżni ruchomej, z ciągłym monitorowaniem zapisu ekg. Jest to podstawowa metoda w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Może również służyć ocenie wydolności fizycznej, związku arytmii z wysiłkiem fizycznym oraz reakcji ciśnienia tętniczego w czasie jego wykonywania. Dysponujemy również możliwością wykonania badania wysiłkowego z oceną alternansu załamka T- wskaźnika zwiększonego ryzyka nagłej śmierci sercowej.

Umożliwia kompleksową i jednoczesną ocenę reakcji układu krążenia, oddechowego, mięśni szkieletowych i metabolizmu całego organizmu na wysiłek fizyczny. Jej istotą jest połączenie standardowego testu wysiłkowego z analizą gazów wydechowych. Przed każdym badaniem wykonywana jest spoczynkowa spirometria, w celu wykrycia ewentualnej obturacji oraz określenia pojemności życiowej płuc. Następnie wykonywana jest próba wysiłkowa, w trakcie której monitorowane jest ciśnienie tętnicze krwi, czynność serca, zmiany odcinka ST, wystąpienie zaburzeń rytmu i przewodzenia, wysycenie hemoglobiny krwi tętniczej tlenem oraz analiza gazów oddechowych. Wymienione parametry mają praktyczne zastosowanie w ocenie rokowania, tolerancji wysiłku, stopnia obciążenia wysiłkiem i reakcji fizjologicznych w odpowiedzi na wysiłek fizyczny u chorych ze schorzeniami układu krążenia i oddechowego.

Test pochyleniowy jest próbą prowokacyjną, która ma wyzwolić reakcję omdleniową o osób ze skłonnością do omdleń odruchowych. Wykonujemy to badanie zwłaszcza w przypadku podejrzenia tzw. zespołu wazowagalnego, utrat przytomności o niejasnej przyczynie oraz takich, które wiążą się z urazem (np. głowy). Każdego chorego kwalifikuje do badania specjalista z Naszego Zespołu na podstawie wykonanych wcześniej badań kardiologicznych (badanie echokardiograficzne, Holter-ekg, ABPM) oraz neurologicznych (EEG, ocena specjalisty neurologa).

Kardiografia impedancyjna jest prostą i bezpieczną, nieinwazyjną metodą monitorowania hemodynamicznego, opierająca się na ocenie zmienności impedancji klatki piersiowej. Metoda ta umożliwia jednoczasową ocenę m. in. wskaźnika objętości wyrzutowej i rzutu serca, zawartości płynu w klatce piersiowej i systemowego oporu naczyniowego oraz podatności tętniczej. W Klinice kardiografia impedancyjna jest wykorzystywana m. in. w optymalizacji leczenia chorych z niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym.

Na podstawie rejestracji zapisów metodą tonometrii aplanacyjnej oceniamy w sposób nieinwazyjny parametry charakteryzujące ciśnienie centralne, w tym centralne ciśnienie tętna oraz wskaźnik wzmocnienia, które uznaje się za istotne w ocenie rokowania chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. W czasie oceny ciśnienia centralnego dokonujemy również pomiaru prędkości propagacji fali tętna, która dobrze charakteryzuje sztywność naczyniową, związaną z patologiczną przebudową naczyń.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych wag bioimpedancyjnych jesteśmy w stanie ocenić dokładnie zawartość w ciele: tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej, całkowitej ilości wody, wody zewnętrz- i wewnątrzkomórkowej, masy mięśni oraz kośćca. Badanie to ma istotne znaczenie w ocenie sportowców, osób otyłych oraz chorych z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca.

Funkcję śródbłonka naczyniowego oceniamy w badaniu FMD. Oceny tętnicy ramiennej dokonuje się powyżej dołu łokciowego, za pomocą dopplerowskiej głowicy liniowej z symultanicznym zapisem ekg. Następnie na okres 5 minut zaciska się na przedramieniu mankiet ciśnieniomierza, a po zwolnieniu ucisku ocenia reakcję tętnicy na wyindukowane przekrwienie. Zaburzone rozszerzenie tętnicy ramiennej po teście jest uznawane za wyznacznik dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, co zwłaszcza o osób bezobjawowych jest wskaźnikiem podwyższonego ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia.

Obturacyjny bezdech senny to najczęstsze zaburzenie oddychania występujące podczas snu. Istotą choroby są powtarzające się w czasie snu epizody zatrzymania oddechu (bezdechy) lub jego spłycenia (hypowentylacja). Długo nieleczona choroba prowadzi do utrwalonych niekorzystnych następstw jak: choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, udar mózgu.

Wykonujemy badania polisomnograficzne i poligraficzne. U wszystkich chorych z OBS postacią ciężką lub postacią umiarkowaną z nasileniem senności dziennej oraz powikłaniami sercowo- naczyniowymi po wykluczeniu przyczyny laryngologicznej w górnych drogach oddechowych proponujemy leczenie aparatem zwanym CPAP-em. Wartość ciśnienia jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta w trakcje snu podczas hospitalizacji. Następnie pacjent dostaje wniosek do NFZ na refundację aparatu CPAP.