Przejdź do menu Przejdź do treści

Sekcja Higieny i Epidemiologii


ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa,
Budynek główny, poziom II a

 

p.o. Kierownik Sekcji Higieny i Epidemiologii

ppłk lek. Karol Warda

 

tel. 665 707 325 – Kierownik Sekcji Higieny i Epidemiologii,

tel. 882 013 113 – Pielęgniarki epidemiologiczne

Sekcja Higieny i Epidemiologii

Do zadań Sekcji należy:

1. Szkolenie personelu medycznego z zakresu zakażeń szpitalnych;

2. Opracowanie, wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym;

3. Monitorowanie zakażeń szpitalnych: opracowywanie i wdrażanie kart monitorowania jednostek i komórek organizacyjnych szpitala oraz monitorowanie czynne wybranych obszarów medycznych, nadzór nad monitorowaniem czynno-biernym, wybranych jednostek i komórek organizacyjnych szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem kontroli;

4. Prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: Rejestru zakażeń szpitalnych, Rejestru szczepów alarmowych, Rejestru ekspozycji personelu na materiał zakaźny;

5. Opracowywanie i przekazywanie okresowych raportów o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych;

6. Dochodzenia epidemiczne: opracowywanie i nadzór nad wygaszaniem ognisk epidemicznych w klinikach i oddziałach;

7. Ocena zużycia leków przeciwzakaźnych w definiowanych dawkach dobowych definiowanych (DDD) oraz ocena kosztów leczenia przeciwzakaźnego;

8. Kontrole wewnętrzne: bieżące kontrole stanu sanitarnohigienicznego jednostek i komórek organizacyjnych szpitala, przestrzegania procedur związanych z zakażeniami szpitalnymi;

9. Opracowywanie dla potrzeb klinik i oddziałów pisemnych instrukcji stosowania preparatów dezynfekcyjnych;

10. Opracowywanie miesięcznego rozdzielnika środków dezynfekcyjnych dla klinik i oddziałów;

11. Nadzór nad pracą Centralnej Sterylizatorni w zakresie przestrzegania procedur dekontaminacji oraz doboru preparatów dezynfekcyjnych;

12. Odbiory remontów w zakresie swoich kompetencji;

13. Współpraca z inspekcjami sanitarnymi.

Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych

W Sekcji Higieny i Epidemiologii funkcjonuje Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych w składzie:

 

Przewodniczący: ppłk Karol Warda

Członkowie: Barbara Bartosiak

Jolanta Białkowska

Anna Bogucka

Aneta Guzek

Paulina Modzelewska

Lidia Okowińska

 

 

Do zadań Zespołu należy:

  • sprawowanie nadzoru nad system zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych,
  • prowadzenie kontroli wewnętrznej dotyczącej zapobiegania zakażeniom,
  • szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych,
  • konsultowanie osób zakażonych lub podejrzanych o zakażenie,
  • walidacja danych o zakażeniach,
  • analiza szczepów wieloopornych,
  • prezentacja personelowi szpitala (1×6 miesięcy) wyników monitorowania zakażeń.