Przejdź do menu Przejdź do treści
Inne zawody medyczne

Bieżące informacje

Informacje dotyczące specjalizacji

Rekrutację na wolne miejsca szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym przeprowadza Mazowiecki Urząd Wojewódzki (link do rekrutacji)

 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku w terminie:
– 16 grudnia – 15 stycznia (wniosek należy złożyć w terminie: 15 listopada – 15 grudnia)
– 1 czerwca – 30 czerwca (wniosek należy złożyć w terminie: 30 kwietnia – 31 maja)

 

Fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie.

 

Aby rozpocząć specjalizację w WIM należy:
– złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii w MUW;
– posiadać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
– posiadać tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust.3 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz., 952 z późn. zm.);
– zostać zakwalifikowanym do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym w MUW.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasady postępowania konkursowego zawarte są w Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty (Art. 41).

 

Fizjoterapeuta skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Wojskowym Instytucie Medycznym ma obowiązek:
– poinformować Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy CKP o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez dostarczenie* karty szkolenia specjalizacyjnego, skierowania oraz oświadczenia kierownika specjalizacji* – celem potwierdzenia rozpoczęcia specjalizacji, w terminie do 14 dni od daty odebrania skierowania do odbywania specjalizacji.
– dostarczyć nw. dokumenty w celu zawarcia umowy o szkolenie specjalizacyjne:
2 x kserokopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty oraz NNW (oryginał do wglądu, aktualizacja coroczna), 1 x zdjęcie.

 

Wszystkich fizjoterapeutów skierowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacyjnym szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.

 

Opłaty:
– 4-letnie szkolenie specjalizacyjne: 4 000 zł/ rok (Zobacz program),
– 2-letnie szkolenie specjalizacyjne dla osób realizujących uzupełniający program specjalizacji (z pierwszym stopniem specjalizacji): 4 500 zł/ rok (Zobacz program).

Opłatę ponosi fizjoterapeuta odbywający szkolenie specjalizacyjne.
Numer konta bankowego: 41 1130 1017 0020 0716 4222 2303


Kontakt w sprawie specjalizacji z fizjoterapii:

mgr Anna Duch
email: fizjoterapia@wim.mil.pl
tel.: 665-707-430

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego wyznaczany jest przez Kierownika Kliniki Rehabilitacji.

 

Kierownicy specjalizacji:
• mgr Czerwonka Izabela
• mgr Jank-Tużnik Anna
• mgr Wiśniewska Sylwia
• dr Olczak Anna

 

Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w KS i uzupełnia oświadczenie Kierownika Specjalizacji.

 

Obowiązki kierownika specjalizacji:
• udział w ustaleniu szczegółowych warunków odbywania szkolenia specjalizacyjnego w sposób umożliwiający nabycie wiadomości i umiejętności określonych programem specjalizacji;
• udział w ustaleniu szczegółowego planu zajęć objętych programem specjalizacji i nadzór nad realizacją tego planu;
• wprowadzenie do KS szczegółowego planu zajęć objętych programem specjalizacji;
• wskazanie niezbędnego piśmiennictwa i innych źródeł ułatwiających samokształcenie;
• prowadzenie ewaluacji szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji;
• wystawienie opinii dotyczącej przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanych przez specjalizującego się umiejętności zawodowych, a także jego stosunku do współpracowników i pacjentów, zamieszczanej w KS;
• potwierdzanie w KS realizacji w terminie części szczegółowego planu zajęć objętych programem specjalizacji;
• coroczne potwierdzanie w KS zrealizowania zajęć objętych programem specjalizacji, wyznaczonych do odbycia w danym roku;
• potwierdzenie w KS odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji;
• zawiadomienie wojewody o przerwaniu szkolenia specjalizacyjnego przez fizjoterapeutę, który nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji.
Źródło: Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2019 poz. 952 z późn. zm.)

 

Odwołanie i zmiana kierownika specjalizacji może nastąpić w przypadku:
• niewypełniania powyższych obowiązków przez kierownika specjalizacji,
• uzasadnionego wniosku kierownika specjalizacji;
• uzasadnionego wniosku osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne pod nadzorem danego kierownika specjalizacji.

 

Niezbędne formalności, związane ze zmianą kierownika specjalizacji:
1. zaliczenie zrealizowanej części programu specjalizacji przez dotychczasowego kierownika specjalizacji wraz z formułą:
Zaliczam zrealizowaną część programu specjalizacyjnego w okresie od ………. do ………..(podpis, pieczęć kierownika specjalizacji),
2. potwierdzenie kontynuowania specjalizacji przez nowego kierownika specjalizacji wraz z formułą:
Przejmuję obowiązki kierownika specjalizacji z dniem ………………… (podpis, pieczęć nowego kierownika specjalizacji oraz podpis i pieczęć kierownika komórki organizacyjnej – Kierownika Kliniki Rehabilitacji),
3. przekazanie Karty Szkolenia do Wydziału Kształcenia Podyplomowego celem podpisania przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację – Dyrektora ds. Naukowych.

Dla osób odbywających specjalizację z fizjoterapii w WIM miejscem realizacji staży kierunkowych są w pierwszej kolejności uprawnione komórki organizacyjne WIM (kliniki, oddziały, zakłady) (wzór podania).

 

W przypadku braku możliwości formalnych na realizację staży kierunkowych w WIM, realizowane są one poza podmiotem leczniczym prowadzącym szkolenie specjalizacyjne (wzór podania).

 

Staż kierunkowy w WIM dla osób odbywających specjalizację poza WIM może być realizowany przez fizjoterapeutów tylko i wyłącznie kierowanych przez jednostki, które zawarły porozumienie z WIM:
– Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (CRU/WIM/869/2016 – staż kierunkowy z reumatologii).
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku (CRU/WIM/1827/2018 – staż kierunkowy w oddziale ortopedyczno-urazowym, neurologicznym, neurochirurgicznym, reumatologicznym oraz kardiologicznym).

 

Procedura przyjęcia magistra spoza WIM na staż kierunkowy w WIM:
– pobranie podania o odbycie stażu kierunkowego,
– uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody swojego Kierownika Specjalizacji (podpis i pieczątka),
– uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody Kierownika Kliniki/Oddziału/Zakładu WIM (podpis i pieczątka) na realizację stażu,
– uzyskanie na ww. podaniu pisemnej zgody opiekuna stażu kierunkowego, który został wyznaczony przez Kierownika Kliniki/Oddziału/Zakładu WIM (podpis i pieczątka),
– złożenie podania o odbycie stażu kierunkowego wraz z kserokopią pierwszej i drugiej strony Karty Szkolenia w Kancelarii Ogólnej na 1 miesiąc przed planowanym stażem kierunkowym.

 

Potwierdzenie możliwości odbycia wybranego stażu kierunkowego oraz szczegółowe informacje zainteresowany otrzymuje na adres mailowy podany w podaniu o staż kierunkowy.
W przypadku braków formalnych, podanie nie będzie rozpatrywane.

Po zrealizowaniu stażu kierunkowego wszyscy stażyści zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy (pok. 109) zaświadczenie potwierdzające zakończenie stażu w WIM.


Kontakt w sprawie staży kierunkowych z fizjoterapii:

mgr Anna Duch
email: fizjoterapia@wim.mil.pl
tel.: 665-707-430

Zapraszamy do udziału w kursach specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji z fizjoterapii ogłoszonych przez CMKP.

 

Podstawy terapii manualnej (10-14.06.2022) – celem kursu jest zapoznanie uczestników z diagnostyką i technikami terapii manualnych, polegających na wspomaganiu leczenia narządu ruchu, w szczególności kręgosłupa i stawów obwodowych, a także nauka docierania do chorych miejsc poprzez oscylacje, mobilizacje i manipulacje. Celem omawianych metod terapii jest zniesienie bólu i przywrócenie normalnej ruchomości w zablokowanych partiach kręgosłupa lub stawach.

Więcej informacji i zapisy

 


Kontakt w sprawie kursów specjalizacyjnych:

mgr Ewelina Czerwińska, mgr Dorota Sitnicka
e-mail: ckp@wim.mil.pl
tel.: 261-817-748

Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy:

1. przez okres pobierania świadczeń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
2. z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego;
3. w przypadkach określonych w art. 92, art. 176–179, art. 182[3], art. 185, art. 187 i art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
4. z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie jednostki szkolącej;
5. z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów podyplomowych o program specjalizacji zgodny z zakresem tych studiów;
6. o okres udzielonego osobie odbywającej szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Fizjoterapeuta odbywający szkolenie specjalizacyjne ma obowiązek poinformować wojewodę o planowanej nieobecności w pracy z powodów, o których mowa w pkt. 1 i 2, trwającej dłużej niż 3 miesiące.

 

W uzasadnionych przypadkach fizjoterapeuta może uzyskać zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego, składając do wojewody odpowiedni wniosek wraz z opinią swojego kierownika specjalizacji. Po zasięgnięciu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, wojewoda rozstrzyga o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
Informacja o przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 4, jest zamieszczana w Karcie Specjalizacji.

Okres szkolenia specjalizacyjnego może być skrócony o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia, na uzasadniony wniosek fizjoterapeuty do Dyrektora CMKP.
Warunkiem złożenia takiego wniosku jest pełne zrealizowanie programu specjalizacji.

Informacja o skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest zamieszczana w Karcie Specjalizacyjnej.

Decyzję o skreśleniu z rejestru fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne wydaje wojewoda na obszarze danego województwa:

• w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w KS, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, lub upływu czasu, w którym fizjoterapeuta zobowiązany był ukończyć szkolenie specjalizacyjne, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1 i 2;
• po zawiadomieniu przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w tej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, w przypadku gdy fizjoterapeuta odbywający szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu specjalizacji;
• na wniosek fizjoterapeuty odbywającego szkolenie specjalizacyjne;
• w przypadku kiedy nie zostaną dokonane w Karcie Specjalizacji fizjoterapeuty potwierdzenia zrealizowania zajęć objętych programem specjalizacji wyznaczonych do odbycia w danym roku lub gdy nie zostanie dokonane potwierdzenie odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, w okresie 3 miesięcy od dokonania ostatniego wpisu z przyczyn leżących po stronie fizjoterapeuty.

Materiał w trakcie przygotowania.

Materiał w trakcie przygotowania.

Rozpoczęcie specjalizacji

1. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii
2. Zarządzenie nr 84/2019 Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej uzyskiwania zgody na rozpoczęcie przez farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, magistrów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia zatrudnionych, bądź pełniących służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym
3. Oświadczenie kierownika specjalizacji

 

Przebieg specjalizacji
4. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla fizjoterapeutów z poza WIM
5. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla fizjoterapeutów z WIM w WIM
6. Podanie o odbycie stażu kierunkowego dla fizjoterapeutów z WIM poza WIM
7. Zaświadczenie po odbyciu stażu kierunkowego
8. Wniosek o zmianę kierownika specjalizacji
9. Oświadczenie dot. zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji

 

Podstawa prawna
10. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. 2019 poz. 952 z późn. zm.)
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. 2017 poz. 490)

 

Inne dokumenty
12. Program specjalizacji podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa
13. Program specjalizacji uzupełniający dla osób posiadających specjalziację I stopnia w dziedzinie rehabilitacja ruchowa