Przejdź do menu Przejdź do treści

Finansowanie badań

Badania naukowe Wojskowego Instytutu Medycznego koncentrują się wokół nauk medycznych, a z uwagi na usytuowanie w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej ich istotny procent stanowią badania na rzecz wojskowej służby zdrowia. Zajmujemy się zarówno projektami badawczymi, mającymi na celu zdobycie nowej wiedzy, jak i takimi, których zamierzonym efektem ma być zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce.

Działalność poznawcza Instytutu jest wszechstronna i zauważalna w środowiskach specjalistycznych. Uzyskane wyniki badań publikujemy w renomowanych czasopismach medycznych znajdujących się w bazie Journal Citation Reports oraz upowszechniamy na kongresach i konferencjach. Główne zagadnienia badawcze dotyczą chorób cywilizacyjnych, w tym onkologii, kardiologii, chorób metabolicznych oraz medycyny regeneracyjnej, a także specjalności ściśle związanych ze współczesnym polem walki. Projekty badawcze realizowane w WIM mają istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych specjalności naukowych, m.in.: onkologii, kardiologii, okulistyki, nefrologii, ginekologii, chorób płuc,  medycyny nuklearnej, patomorfologii, informatyki medycznej. 

Źródła finansowania

Programy krajowe

logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [link], które przyznaje granty, m.in. w ramach w programach Plus (Iuventus – dla młodych naukowców, Mobilność – finansowanie badań w zagranicznych ośrodkach naukowych).

 

Granty realizowane w Wojskowym Instytucie Medycznym:

 

Program „Iuventus Plus” MNiSW, I konkurs ogłoszony w 2011 r.

Kierownik projektu:dr n. med. Anna Czarnecka – Klinika Onkologii

IP2011008171 Tytuł projektu: Analiza funkcjonalna udziału receptora hormonów tarczycy β1 w komórkach raka jasnokomórkowego nerki /Functional analysis of β1 thyroid hormone receptor in clear cell renal cancer

Wykonawcy: mgr inż. Damian Matak, stud. Łukasz Szymański

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012-04-03 Termin zakończenia realizacji projektu: 2014-04-02

 

Program „Diamentowy Grant”, ogłoszony 6 listopada 2012

Kierownik projektu:stud. Anna Kornakiewicz – Klinika Onkologii

Tytuł projektu: Przełamywanie oporności raka jasnokomórkowego nerki na ewerolimusem /Overcoming renal cell cancer everolimus resistance

Opiekun projektu: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-07-16 Termin zakończenia realizacji projektu: 2016-07-15

Agencji rządowych

Logo Narodowego Centrum Nauki

Granty Narodowego Centrum Nauki w Krakowie [link]

realizowane przez Wojskowy Instytut Medyczny.

 

Wyniki konkursów NCN w 2011 roku

Konkurs: OPUS 1: Panel NZ5

2011/01/B/NZ5/02822 Tytuł projektu: Stężenie tlenu jako regulator podziałów i przeżywalności komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki /Oxygen concentration as regulator of proliferation and survival of renal cancer stem cells

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik z Kliniki Onkologii

Główny wykonawca: dr n. med. Anna Czarnecka

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-12-06 Termin zakończenia realizacji projektu: 2014-12-05

 

Konkurs: OPUS 1: Panel NZ4

2011/01/B/NZ4/01602 Tytuł projektu: Ocena udziału kompleksu interleukiny 6 i rozpuszczalnej formy jej receptora (kompleks IL-6/IL-6sR) w komunikacji komórek raka nerki z komórkami tkanki docelowej przerzutu / Analysis of interleukin 6 and its soluble receptor involvement in signaling renal cancer cells – metastatic organ cell

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik z Kliniki Onkologii

Główny wykonawca: dr n. rol. Katarzyna Kamińska

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2011-12-16 Termin zakończenia realizacji projektu: 2014-12-15

 

Wyniki konkursów NCN w 2012 roku

Konkurs: SONATA 3; Panel NZ5

nr 2012/05/D/NZ5/01844 Tyuł projektu: Udział insuliny i insulinopodobnego czynnika wzrostu w rozwoju i progresji raka jasnokomórkowego nerki /The role of insulin and insulin-like growth factor in clear cell renal cancer development and progression

Kierownik projektu: dr n. med. Anna Czarnecka z Kliniki Onkologii

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2013-03-18 Termin zakończenia realizacji projektu: 2016-03-17

 

Wyniki konkursów NCN w 2013 roku

Konkurs: PRELUDIUM 5; Panel NZ5

2013/09/N/NZ5/02809 Tytuł projektu: Analiza wpływu systemu endokanabinoidowego na komórki macierzyste inicjujące rozwój guza w raku nerkowokomórkowym / Analysis of endocanabinoid system on clear cell renal cancer tumor initiating cells- Kierownik projektu: mgr Mohammed Imran Khan z Kliniki Onkologii

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-20 Termin zakończenia realizacji projektu: 2017-03-19

 

Wyniki konkursów NCN w 2014 roku

Konkurs: OPUS 7: Panel NZ1

2014/13/B/NZ1/04010 Tytuł projektu: Identyfikacja nowych markerów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki – badania w modelu mysim przy użyciu technik obrazowania molekularnego/Identification of new markers of clear cell carcinoma stem cells – in vivo mouse study employing molecular imaging – Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik Konsorcjum naukowe: Wojskowy Instytut Medyczny, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Uniwersytet Warszawski; Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydział Chemii

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-03-10 Termin zakończenia realizacji projektu: 2018-03-09

 

Wyniki konkursów NCN w 2015 roku

Konkurs: PRELUDIUM 8; Panel NZ5

2014/15/N/NZ5/00056 Tytuł projektu: Wpływ warunków hodowli na cechy komórek inicjujących proces nowotworzenia w nerce/The influence of culture conditions on renal tumor-initiating cell characteristics – Kierownik mgr inż. Damian Matak z Laboratorium Onkologii Molekularnej Kliniki Onkologii

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015 Termin zakończenia realizacji projektu: 2018

 

Lista projektów NCN realizowanych w Wojskowym Instytucie Medycznym w 2014 r.

 

Lista projektów NCN realizowanych w Wojskowym Instytucie Medycznym w 2015 r.

logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie [link] 

realizowane w Wojskowym Instytucie Medycznym

 

 

Wyniki konkursów NCBiR w 2012 roku

Program badań stosowanych – 2 granty dla konsorcjum z udziałem WIM

 

PBS1/A9/0/2012 Akronim – THzOnline; Tytuł projektu: Wielopikselowy detektor promieniowania THz zrealizowany z wykorzystaniem selektywnych tranzystorów MOS i jego zastosowanie w biologii medycynie i systemach bezpieczeństwa http://www.thzonline.ite.waw.pl/wykonawcy-projektu.html

Zespół pod kierunkiem: gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka

Ścieżka A Interdyscyplinarne

Konsorcjum: Instytut Technologii Elektronowej; Uniwersytet Warszawski; Politechnika Warszawska; Wojskowa Akademia Techniczna im. im. Jarosława Dąbrowskiego;Wojskowy Instytut Medyczny

 

PBS1/B7/5/3/2012 Akronim – HEMO-GUARD; Tytuł projektu: Hemostatyczny, resorbowalny opatrunek z polimerów naturalnych

Zespół pod kierunkiem:dr n. med. Wojciecha Witkowskiego

Ścieżka B Nauki medyczne i farmaceutyczne

Konsorcjum: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych; Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX; Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wojskowy Instytut Medyczny; Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A

 

Wyniki konkursów NCBiR w 2013 roku

Program badań stosowanych – 1 grant WIM jako Lider konsorcjum i 1 grant dla konsorcjum z udziałem WIM

 

PBS2/A9/21/2013 Tytuł projektu: Platforma internetowa komputerowej analizy obrazów mikroskopowych do wspomagania współczesnej diagnostyki patomorfologicznej

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Tomasz Markiewicz z Zakładu Patomorfologii

Ścieżka A Interdyscyplinarne

Konsorcjum: Wojskowy Instytut Medyczny- Lider Konsorcjum ,Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny; Instytut Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 

PBS2/A9/23/2013 Tytuł projektu: Model wewnątrzgałkowego implantu soczewki oka ludzkiego zapewniającego widzenie z dużą głębią ostrości

Zespół pod kierunkiem:płk dr. hab. n. med. Marka Rękasa z Kliniki Okulistyki

Ścieżka A Interdyscyplinarne

Konsorcjum: Instytut Optyki Stosowanej; Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej; Wojskowy Instytut Medyczny

 

Program SPIN-TECH I konkurs

SPIN-TECH-K1/KPJB1/17/13/NCBR/13 Tytuł projektu: Utworzenie spółki celowej Synergia biomedycyny i technologii SynBioTech

Konsorcjum: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN;Wojskowy Instytut Medyczny

Sekcja Strategii i Rozwoju Badań Naukowych Oddziału Działalności Naukowo-Badawczej

 

Program LIDER IV – badania stosowane

LIDER/031/625/L-4/12NCBR/2013 Tytuł projektu: Hodowle biomimiczne jako innowacyjne narzędzie przedklinicznego testowania nowych leków / Biomimic cultures as an innovative preclinical drug testing tool

Kierownik projektu: dr n. med. Anna Czarnecka z Kliniki Onkologii

 

Program obronność i bezpieczeństwo – Konkursu nr 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

DOBR-BIO4/022/13149/2013 Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym

Kierownik projektu: gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor WIM

Konsorcjum:Wojskowy Instytut Medyczny (Lider Konsorcjum), Akademia Obrony Narodowej, AMZ-Kutno Sp.z o.o, Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej [link]

 

Granty realizowane:w Wojskowym Instytucie Medycznym

TEAM edycja 6/2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
Tytuł projektu: Gene expression profiling of renal cancer stem cells in microenvironmental model of carcinogenesis / Profile ekspresji genów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki w modelu mikrośrodowiskowej inwazji nowotworu”
Zespół badawczy:dr n. med. Anna M. Czarnecka, dr n. biol. Katarzyna Kamińska, mgr Zofia Felicja Bielecka, mgr Mohammed Imran Khan

Program Mentoring – 2013
Laureatka: dr n. med. Anna M. Czarnecka, z Kliniki Onkologii
Mentorem dr Czarneckiej jest Prof. Brian Rini z Cleveland Clinic, wybitny specjalista w zakresie raka nerki.

Program Skills – Konkurs popularyzatorski Inter
122/UD/SKILLS/2013 Tytuł projektu: Weryfikacja wzajemnych powiązań pomiędzy wybranymi neuroprzekaźnikami, inwazją i przerzutowaniem guza, kondycją psychiczną pacjenta oraz skalą odpowiedzi na leczenie przeciwnowotworowe / Is cancer curable with happiness hormone
Kierownik projektu:dr Katarzyna Kamińska z Kliniki Onkologii

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”

 

Tytuł projektu: TeleMedNet II – rozbudowa platformy pozyskania i analizy naukowej danych medycznych
Zespół pod kierunkiem: płk. dr. inż. Piotra Murawskiego

Tytuł projektu: TeleMedNet medyczna platforma naukowo-diagnostyczna
Konsorcjum:Wojskowy Instytut Medyczny – Lider ; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Zespół pod kierunkiem: płk. dr. inż. Piotra Murawskiego

logo horyzont 2020

Program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji – Horyzont 2020

Wszystkie dokumenty dotyczące programu „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:EN:HTML

Informacje na temat konkursów w programie „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Informacje na temat naboru ekspertów do oceny wniosków w programie „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Lista projektów badawczych realizowanych w Wojskowym Instytucie Medycznym

Przydatne linki i kontakty:

Komunikaty o konkursach na stronie WIM

Formularz danych jednostki we wniosku NCN

Pion Nauki, e-mail: nauka@wim.mil.pl
Wydział Wsparcia i Zarządzania Projektami, e-mail: projekty@wim.mil.pl