Przejdź do menu Przejdź do treści

Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Granty Narodowego Centrum Nauki

Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Programy Ramowe Unii Europejskiej

 

 

Kontakt:

 

Wydział Wsparcia i Zarządzania Projektami, Budynek Żywieniowy, p. 441, IV piętro

tel. 261 817 228

Kontakt email: projekty@wim.mil.pl

 

Sekcja Projektów Statutowych i Krajowych

tel. 261 817 298; 261 817 297; 261 817 296, 261 816 705

Kontakt email: rozliczenianaukowe@wim.mil.pl

 

Sekcja Projektów Operacyjnych i Strategicznych

tel. 261 817 227

 

 

Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [link],

przyznaje granty, m.in. w ramach w programach Plus (Iuventus – dla młodych naukowców, Mobilność – finansowanie badań w zagranicznych ośrodkach naukowych).oraz dla studentów w konkursie Daimentowy Grant.

 

Granty Narodowego Centrum Nauki w Krakowie [link]

Agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

NCN przyznaje granty w programach:

OPUS – finansowanie projektów, w tym zakupu lub stworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań,

PRELUDIUM – konkurs dla osób rozpoczynających karierę, nieposiadających stopnia doktora,

SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,

SONATA – konkurs dla osób rozpoczynających karierę, posiadających stopień doktora,

SONATA Bis – konkurs na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego,

HARMONIA – konkurs na badania prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej,

MAESTRO – konkurs na badania prowadzone przez doświadczonych naukowców,

SYMFONIA – konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych, przyczyniające się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

MINIATURA – konkurs na pojedyncze działania naukowe,

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie,

FUGA – krajowe staże podoktorskie,

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych, organizowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych. W jego ramach finansowane będzie m.in.: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

 

Harmonogram konkursów NCN [link]

NCN wspiera młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

 

Granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie [link]

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Zadania

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

Przyznaje granty m.in. w programach: badań stosowanych, innowacji społecznych oraz Lider, przeznaczonym dla młodych naukowców, których badania mogą zostać wykorzystane w polskiej gospodarce. NCBiR , wspiera inwestycje, których celem jest rozwój infrastruktury informatycznej. Centrum pośredniczy w finansowaniu projektów z programów operacyjnych Unii Europejskiej.

Harmonogram konkursów NCBR [link]

 

 

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej [link]

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Przyznaje granty, m.in. w programach:

Start [link] – roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań,

Team [link] – wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce)

 

Harmonogram konkursów w ramach PO IR [link] 

 

Program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji – Horyzont 2020

 

Oficjalna prezentacja H2020 [link] 

 

Wszystkie dokumenty dotyczące programu „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:EN:HTML

 

Informacje na temat konkursów w programie „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 

Informacje na temat naboru ekspertów do oceny wniosków w programie „Horyzont 2020” znajdują się na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

 

 

Edit

Przydatne linki i kontakty:

Komunikaty o konkursach na stronie WIM

Formularz danych jednostki we wniosku NCN: