Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenie specjalizacyjne w WIM-PIB


 

 

Lekarz skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Wojskowym Instytucie Medycznym ma obowiązek poinformować Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez dostarczenie karty szkolenia specjalizacyjnego, skierowania oraz oświadczenia kierownika specjalizacji-celem potwierdzenia rozpoczęcia specjalizacji, w terminie do 14 dni od daty odebrania skierowania do odbywania specjalizacji.


Lekarz skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach umowy cywilnoprawnej w Wojskowym Instytucie Medycznym ma obowiązek poinformować Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy:


1) o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez dostarczenie karty szkolenia specjalizacyjnego, skierowania oraz oświadczenia kierownika specjalizacji – celem potwierdzenia rozpoczęcia specjalizacji, w terminie do 14 dni od daty odebrania skierowania do odbywania specjalizacji,
2) dostarczyć nw. dokumenty w celu zawarcia umowy o szkolenie specjalizacyjne:

  • 2 x kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza-dentysty (oryginał do wglądu),
  • 2 x kserokopia dyplomu ukończenia uczelni (oryginał do wglądu),
  • 2 x kserokopia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC (oryginał do wglądu, aktualizacja co roczna),
  • 2 x zdjęcie.

Lekarz skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury w Wojskowym Instytucie Medycznym ma obowiązek poinformować Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez dostarczenie karty szkolenia specjalizacyjnego, kserokopii skierowania oraz oświadczenia kierownika specjalizacji-celem potwierdzenia rozpoczęcia specjalizacji, w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia odbywania specjalizacji.

 

Każdy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w Wojskowym Instytucie Medycznym ma obowiązek poinformować Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy:


1) o zmianie kierownika specjalizacji;
2) o zmianie miejsca odbywania specjalizacji;
3) o zmianie trybu odbywania specjalizacji;
4) o każdorazowym przedłużeniu okresu specjalizacji;
5) o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania i do korespondencji;
6) o zmianie warunków zatrudnienia;
7) o zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia przez kierownika specjalizacji (wpis na ostatniej stronie karty).