Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakończenie specjalizacji – Papierowa Karta

Jeśli realizowałeś szkolenie poza SMK – PAPIEROWA KARTA SZKOLENIA

 

Załóż konto w SMK. Potwierdź swoją tożsamość i zweryfikuj uprawnienia – jeśli masz podpis elektroniczny (kwalifikowany lub ePUAP) proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko w SMK. Jeżeli nie masz podpisu elektronicznego musisz osobiście udać się do właściwej izby lekarskiej, aby:
• potwierdzić tożsamość – niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości
• zweryfikować uprawnienia – niezbędne będzie okazanie dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty

 

Wypełnij w SMK wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego do MON- niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.

 

Do weryfikacji formalnej należy złożyć:

 1. Oświadczenie dotyczące zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
 2. Podanie o przyjęcie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji;
 3. Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji (wydruk wniosku elektronicznego z systemu SMK);
 4. Zgłoszenie do weryfikacji formalnej i merytorycznej;
 5. Karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca decyzję kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem, wymagane wpisy wraz z potwierdzeniem zaliczenia staży, kolokwiów, dyżurów, itd. przez kierownika specjalizacji;
 6. Oryginały wniosków dotyczące: skrócenia, przedłużenia, zmiany miejsca odbywania specjalizacji, zmiany kierownika specjalizacji, trybu odbywania specjalizacji;
 7. Indywidualny harmonogram specjalizacji, program specjalizacji, ustalony i zaakceptowany przez kierownika specjalizacji, opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny;”)
 8. Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji dotycząca uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole;
 9. Indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych oraz zbiorcza lista procedur zaakceptowana przez kierownika specjalizacji na każdej stronie wraz z oświadczeniem. Indeks należy złożyć zbindowany lub oprawiony;
 10. Zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji (oryginały) w tym kurs „Zdrowie Publiczne”.
  Lekarze, którzy rozpoczęli specjalizację począwszy od postępowania 1-31 marca 2013 roku mogą dołączyć zaświadczenie o ukończonym kursie „Zdrowie Publiczne” jeżeli odbyli w trakcie poprzedniej specjalizacji, pod warunkiem, że nie upłynęło 7 lat od zaliczenia kursu do daty rozpoczęcia kolejnej specjalizacji (potwierdzeniem jest duplikat certyfikatu odbycia ww. kursu).
 11. Zaświadczenia o ukończeniu dodatkowych kursów(kserokopia);
  Praca naukowa opublikowana w recenzowanym czasopiśmie lub praca poglądowa z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji, zbindowana i zaakceptowana przez kierownika specjalizacji (ilość zgodna z programem specjalizacji);
 12. Kserokopia dyplomu uzyskania tytułu lekarza i/lub lekarza dentysty (oryginał do wglądu);
 13. Kserokopia dyplomów posiadanych specjalizacji;
 14. Kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (wszystkie strony na których dokonane są jakiekolwiek wpisy), oryginał do wglądu;

Dodatkowo:
15. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w działalności Towarzystwa Naukowego;
16. Osoby ze stopniem naukowym:
– wykaz publikacji zaakceptowany przez kierownika specjalizacji;
– kserokopia dyplomu nadania tytułu naukowego.

 

UWAGA!
Powyższe wytyczne zawierają jedynie wykaz podstawowych dokumentów.
W przypadku, gdy programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.

Dokumenty należy złożyć w niepodpisanych teczkach.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Kształcenia Podyplomowego Lekarzy WIM w Warszawie, ul. Szaserów 128,
Budynek Centrum Kształcenia Podyplomowego, pok. 108 – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu złożenia dokumentów pod nr telefonu: 665 707 536.
Termin realizacji: 14 dni

 

Po pozytywnej weryfikacji formalnej odbywa się weryfikacja merytoryczna przez konsultanta wojewódzkiego, bądź krajowego. Konsultant ma 14 dni na jej przeprowadzenie.
Po uzyskaniu informacji od konsultanta wojewódzkiego/krajowego:
– Potwierdzone zostanie zakończenie szkolenia specjalizacyjnego (w systemie SMK wniosek o potwierdzenie zakończenia szkolenia zmieni status na „potwierdzony”)

lub
– wydana zostanie decyzja o konieczności zrealizowania brakującego elementu programu specjalizacji i przedłużeniu okresu szkolenia w trybie pozarezydenckim o czas niezbędny do realizacji tego elementu – jeśli konsultant wojewódzki/krajowy wskaże takie brak

Po otrzymaniu potwierdzenia o zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego można wypełnić w SMK zgłoszenie do PES.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny odbywa się dwa razy w roku:
– sesja wiosenna: od 1 marca do 30 kwietnia (termin składania zgłoszeń do PES do 31.12)
– sesja jesienna: od 1 października do 30 listopada (termin składania zgłoszeń do PES do 31.07)

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny (którzy go nie zdali, do niego nie przystąpili lub nie zdali czy też nie przystąpili, do którejś części egzaminu) oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.