Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalizacje


 

 

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów zainteresowanych rozpoczęciem, bądź kontynuacją szkolenia specjalizacyjnego w wybranych dziedzinach medycyny. Instytut aktualnie dysponuje 650 miejscami specjalizacyjnymi w 48 dziedzinach medycyny, co stanowi czołową pozycję w systemie kształcenia i doskonalenia kadr wojskowej służby zdrowia oraz ważne miejsce wśród placówek szkolących lekarzy w Polsce.


System Monitorowania Kształcenia

Uprzejmie informujemy, że na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zamieszczono podręcznik dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

 

Dokument opisuje przebieg postępowania konkursowego w systemie SMK, a w szczególności sposób potwierdzenia miejsca szkoleniowego przyznanego w ramach postępowania.

 

Dokument jest skierowany do osób, które planują wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym do odbycia szkolenia specjalizacyjnego i zawiera opis funkcjonalności dostępnych dla roli: Lekarz lub Lekarz dentysta.

Centrum e-Zdrowie poinformowało, iż w dniu 13 października została wydana wersja 1.48.0 Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

 

Wydane wraz z ww. wersją zmiany dotyczą niżej wymienionego obszaru dla:
Lekarzy i lekarzy dentystów:
– zmiana formy prezentowania wykonanych zabiegów i procedur na formę tabelaryczną, co zapewnia szybsze i łatwiejsze przeglądanie danych,
– dodawanie zrealizowanych zabiegów i procedur bezpośrednio w tabeli,
– sortowanie tabeli z dyżurami i zabiegami m.in. po statusie procedury (wykonana / zaakceptowana), dacie wykonania, nazwie stażu,
– podgląd szczegółów dotyczących danej procedury,
– zmiana etykiety w sekcji „Staż kierunkowy”: z: „Nazwa komórki organizacyjnej” na: „Nazwa komórki organizacyjnej (miejsce odbywania stażu)”.
Kierowników stażu i specjalizacji:
– prezentacja wykonanych zabiegów i procedur w formie tabelarycznej, co zapewnia szybkie i łatwe przeglądanie danych,
– możliwość sortowania tabeli m.in. po statusie procedury (wykonana / zaakceptowana), dacie wykonania, nazwie stażu,
– możliwość zbiorczej akceptacji wykonanych zabiegów i procedur,
– możliwość jednoczesnej akceptacji wszystkich niezatwierdzonych procedur z danej tabelki,
– możliwość uruchomienia akceptacji zabiegów i procedur w wielu tabelach jednocześnie i zapisania akceptacji jednym użyciem przycisku „Zapisz”,
– zmiana prezentacji w podsumowaniu wykonanych zabiegów i procedur (pole podświetlane jest na czerwono, jeżeli liczba zaakceptowanych zabiegów jest mniejsza niż liczba zrealizowanych zabiegów). Zmiana ta ułatwia wyszukanie zabiegów i procedur, które wymagają jeszcze akceptacji.
– możliwość wyświetlania szczegółów wybranej z listy procedury.

 

*Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: *
– zmiany sposobu ewidencjonowania w EKS (adnotacje) informacji o skróceniu szkolenia specjalizacyjnego.

Centrum e-Zdrowie poinformowało, iż w dniu 1 września br. została wydana wersja 1.47.0 Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

 

Wydane wraz z ww. wersją zmiany dotyczą w szczególności:
1) Wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, w tym:
– udostępnienie punktów dodatkowych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla trybu rezydenckiego (możliwość przyznania punktów za posiadany stopień naukowy lub tytuł zawodowy oraz za publikacje),
– zmiany w liczbie podejść o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla trybu rezydenckiego, zgodnie z art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (dotyczy art. 16ea. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty),
– dostosowanie oświadczeń zawartych we wniosku o rozpoczęcie specjalizacji do przepisów prawnych.
2) Umożliwienie Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) odstąpienia od jednej z części egzaminu specjalizacyjnego dla lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, innych pracowników w ochronie zdrowia, w przypadku decyzji Ministra Zdrowia związanej z sytuacją epidemiologiczną.
3) Elektronicznych Kart Szkolenia Specjalizacyjnego dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, innych pracowników w ochronie zdrowia, w tym:
– umożliwienie ewidencjonowania kursów realizowanych w formie e-learningu.

Link do powyższego komunikatu: https://cez.gov.pl/komunikaty/smk-komunikaty/szczegoly/news/zmiany-w-systemie-monitorowania-ksztalcenia/

Centrum e-Zdrowie poinformowało, iż 8 sierpnia została wydana wersja 1.45.0 oraz 1.46.0 Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Wydane wraz z ww. wersjami zmiany dotyczą obszaru kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów i umożliwiają w szczególności:

 

  • złożenie wniosku do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) na ostatnim roku specjalizacji, po uzyskaniu zgody kierownika specjalizacji,
  • ewidencjonowanie w Elektronicznej Karcie Szkolenia Specjalizacyjnego (EKS) kursów zrealizowanych w formie e-learning,
  • ewidencjonowanie w Elektronicznej Karcie Szkolenia Specjalizacyjnego (EKS) staży, z których lekarz został zwolniony z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną,
  • weryfikację Elektronicznych Kart Szkolenia Specjalizacyjnego(EKS) także przez konsultantów wojewódzkich.

 

Link do powyższego komunikatu: https://cez.gov.pl/komunikaty/smk-komunikaty/szczegoly/news/nowa-wersja-systemu-monitorowania-ksztalcenia/

W dniu 2020-05-21 podczas przerwy serwisowej została wgrana wersja 1.44.0 dla Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Szczegółowy opis zmian został udostępniony pod poniższym linkiem: https://www.csioz.gov.pl/komunikaty/smk-komunikaty/szczegoly/news/wydanie-wersji-1440-dla-systemu-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/.

Od dnia 17.01.2020 r. w Elektronicznych Kartach Specjalizacyjnych (EKS) prowadzonych w ramach Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) *– zostały wprowadzone uproszczenia procesu ewidencjonowania dyżurów *zrealizowanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach szkolenia specjalizacyjnego oraz ich zaliczania przez kierownika specjalizacji/stażu.

 

Zmiany dotyczą dodawania w EKS informacji na ich temat. Dotychczasową formę ewidencjonowania tych elementów kształcenia specjalizacyjnego zamieniono na tabelę.

 

Ponadto kierownik specjalizacji/stażu zyskuje możliwość zbiorczej akceptacji dyżurów wprowadzonych przez lekarza lub lekarza dentystę w danym roku kształcenia specjalizacyjnego.

 

Szczegółowy tryb postępowania dla lekarzy i lekarzy dentystów opisany jest w Podręczniku Użytkownika – Obsługa EKS – Dodanie informacji o zrealizowanych dyżurach medycznych. Natomiast dla osób pełniących rolę kierownika specjalizacji/kierownika stażu w Podręczniku Użytkownika – Obsługa EKS – Akceptacja zrealizowanych dyżurów medycznych.

 

Dotychczas wprowadzone przez lekarzy i lekarzy dentystów w SMK dyżury medyczne są obecnie prezentowane w nowej formie – tabeli.

 

Jednocześnie w ramach wdrożonych zmian w EKS oddzielne sekcje: „Kursy w zakresie zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego” oraz „Kurs specjalizacyjny wprowadzający” uległy likwidacji. Zrealizowane przez lekarzy lub lekarzy dentystów kursy w ww. zakresie zostały przeniesione do sekcji „Kursy specjalizacyjne”. Przeniesione kursy zostały opatrzone odpowiednią uwagą: Kurs przeniesiony z sekcji „Kursy w zakresie zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego oraz prawa medycznego” lub Kurs przeniesiony z sekcji „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”.

 

Zgodnie z obecnie wprowadzonymi zmianami wszystkie kursy odbywane w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w tym kurs ze zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego oraz kurs wprowadzający mogą być ewidencjonowane wyłącznie w sekcji „Kursy specjalizacyjne”.

 

Ze względu na fakt, że przed wprowadzonymi zmianami niektóre osoby wpisały ten sam kurs zarówno w sekcji „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”, „Kursy z zakresu zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego” jak również w sekcji „Kursy specjalizacyjne”, po przeprowadzonej migracji dany kurs może występować w EKS więcej niż jeden raz. Niemniej jednak *osoba specjalizująca się ma możliwość indywidualnego usunięcia tych samych kursów. *

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z infolinią CSIOZ tel. 19 457.

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku prowadzona jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w następujący sposób:
Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących składnia wniosków na kursy za pomocą SMK prosimy o kontakt z infolinią CSIOZ tel. 19 457, w pozostałych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z CMKP pod numerem 22 569 38 00.

W związku z trwającym okresem składania wniosków o specjalizację w Systemie Monitorowania Kształcenia CSIOZ informuje, że wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wydłuża czas świadczenia pomocy technicznej w zakresie SMK.
Do 30 września, w dni robocze w godz. 15.30 – 17.00, oraz w sobotę 30 września w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie CSIOZ będą pełnione dodatkowe dyżury techniczne dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia.

 

W specjalnie przygotowanym punkcie użytkownicy otrzymają wszelkie informacje na temat obsługi systemu. Oprócz pomocy w założeniu konta i złożeniu wniosku o specjalizację będzie można potwierdzać Profil Zaufany.

 

Miejsce: CSIOZ, przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie – hol główny

 

Jednocześnie CSIOZ przypomina, że w godz. 9.00 – 15.00 pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: (22) 597 09 21, (22) 597 09 75, (22) 492 50 05, (22) 597 09 80, (22) 492 50 19, (22) 597 09 76, (22) 203 27 66 oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl .

Źródło: www.csioz.gov.pl

Pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ znajdą Państwo podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

 

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowiaprowadzi infolinię pod numerem: 19 457

 

W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

Bieżące informacje