Przejdź do menu Przejdź do treści

Rozpoczęcie specjalizacji


Postępowanie kwalifikacyjne:
1-31 marca (wniosek należy złożyć w terminie: 1 – 28 lutego wyłącznie za pomocą SMK)
1-31 października (wniosek należy złożyć w terminie: 1 – 30 września wyłącznie za pomocą SMK)

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku oraz postępowanie konkursowe. Lekarz ubiegający się do odbywania specjalizacji może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny.


Z dniem 1 maja 2017 roku zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.

 

W celu złożenia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy:

  • założyć konto w systemie informatycznym SMK dostępnym pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl,
  • uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne),
  • uzupełnić wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do MON (DWSZdr) – w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Do wniosku należy dołączyć skan wymaganych dokumentów.
  • lekarze MON w celu rozpoczęcia specjalizacji dostarczają do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia opinię przełożonych dotyczącą odbywania szkolenia specjalizacyjnego – ZAŁĄCZNIK DO ELEKTRONICZNEGO WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE SPECJALIZACJI.

 

W przypadku wystąpienia trudności z systemem SMK należy kontaktować się z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych tel.: 19 239, 19 457 lub e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza: Departament Wojskowej Służby Zdrowia tel.: 261 842 701.

 

Zasady dotyczące uzyskania zgody na rozpoczęcie specjalizacji przez lekarza / lekarza dentystę zatrudnionego bądź pełniącego służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2018 Dyrektora WIM z dnia 1.02.2018 r. lekarz/lekarz dentysta zatrudniony, bądź pełniący służbę w Wojskowym Instytucie Medycznym (nie dotyczy lekarzy stażystów) przed udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym organizowanym przez MON, MSWiA lub Wojewodę uzyskuje zgodę pracodawcy na rozpoczęcie specjalizacji na podstawie prawidłowo wypełnionego wewnętrznego wniosku. Wniosek o uzyskanie zgody na rozpoczęcie specjalizacji przed planowanym przystąpieniem do postępowania kwalifikaycjnego dostępny jest w sieci intanet.wim w zakładce Nauka.

 

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:

  • wnioskowaną dziedzinę medycyny,
  • postępowanie kwalifikacyjne (1-31.03/1-31.10),
  • organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne (MON, MSWiA, Wojewoda),
  • planowany termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego,
  • planowany termin zakończenia szkolenia specjalizacyjnego,
  • proponowane miejsce realizacji szkolenia specjalizacyjnego.

 

Wniosek wewnętrzy lekarza / lekarza dentysty zatrudnionego bądź pełniącego służbę w WIM zawierający opinie przełożonych kierowany jest do Wydziału Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w celu dalszego procedowania.

 

Lekarz / lekarz dentysta WIM po zakończeniu wewnętrznego procesu uzyskania zgody pracodawcy na udział w postępowaniu kwalifikacyjnym o rozpoczęcie specjalizacji proszony jest o kontakt z Wydziałem Kształcenia Podyplomowego Lekarzy, tel.: 665-707-732, 725-707-593.