Przejdź do menu Przejdź do treści

Procedowanie wniosku i terminy

1.Wnioski i wymagane dokumenty do nich są̨ składane w języku polskim w formie elektronicznej w udostępnionych chronionych zasobach WIM-PIB w formacie pdf na adres: komisjabioetyczna@wim.mil.pl

  1. Na posiedzeniu Komisji rozpatrywane są wnioski o wyrażenie opinii, które wpłynęły do Komisji wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, nie później niż na 14 dni przed datą posiedzenia Komisji. Termin ten może ulec skróceniu na wniosek przewodniczącego Komisji w sytuacji niecierpiącej zwłoki.
  2. Przewodniczący Komisji przekazuje wniosek członkom Komisji nie później niż na 10 dni nie przed posiedzeniem, z prośbą o szczegółowe zapoznanie się z wnioskiem i załącznikami.
  3. Przewodniczący Komisji po zapoznaniu się z wnioskiem wyznacza członka Komisji do przygotowania projektu opinii o projekcie eksperymentu medycznego, badania klinicznego wyrobu medycznego, badania naukowego, zwanego dalej „recenzentem”. Jeśli Przewodniczący Komisji uzna, że żaden członek, z przyczyn uwarunkowanych tematyką projektu eksperymentu medycznego nie może być recenzentem, poddaje sprawę do rozstrzygnięcia na posiedzeniu Komisji, która wyznaczy eksperta spoza jej składu.
  4. Projekt opinii o projekcie eksperymentu medycznego, wyrobu medycznego i badania naukowego zawiera:

1) wskazanie tytułu opiniowanego: eksperymentu medycznego, badania klinicznego wyrobu medycznego, badania naukowego;

2) przedstawienie stanowiska komisji bioetycznej, która wydała negatywną opinię

o projekcie eksperymentu medycznego, badania klinicznego wyrobu medycznego, badania naukowego;

3) przedstawienie stanowiska wnioskodawcy wobec zarzutów wskazanych w negatywnej opinii o projekcie eksperymentu medycznego, badania klinicznego wyrobu medycznego, badania naukowego;

4) propozycję rozstrzygnięcia w odniesieniu do przedstawionych zarzutów oraz innych okoliczności dotyczących projektu, nieuwzględnionych w opinii negatywnej, uznanych za istotne przez Odwoławczą Komisję Bioetyczną.

 

  1. Komisja wyraża opinie nie późnej niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji eksperymentu.
  2. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy uchwałę wyrażającą opinię o projekcie eksperymentu medycznego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej podjęcia.