Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego od 1 października 2019 r.

Zmiany w Trybie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, składany jest na wzorze udostępnionym przez RDN, z uwzględnieniem następujących dokumentów:


1) wniosek przewodni zawierający wskazanie podmiotu habilitującego,
2) dane wnioskodawcy,
3) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora,
4) autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej  realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej,
5) wykaz osiągnieć naukowych, stanowiących znaczy wkład w rozwój dyscypliny nauki medyczne,
6) analizę  bibliometryczną sporządzoną przez Bibliotekę Naukową,
7) informację o przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub przewodów habilitacyjnych, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

 

Tryb postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętych i niezakończonych do 30 września 2023 r.

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym (Uchwała Nr 198/VII/2022 Rady Naukowej z dnia 19 października 2022 r.)Poradnik Rady Doskonałości Naukowej. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego

 

Sprawy postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego:

 

Pion Nauki.

Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, mgr Marzena Biernacka

email: mbiernacka@wim.mil.pl;

tel. 261817 747; tel. kom. 665 707157

Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego do 30 kwietnia października 2019 r.


KRYTERIA oceny dorobku naukowego – Załącznik do uchwały nr 95/V/2017 Rady Naukowej WIM z dnia 15 lutego 2017 r. 

Wymagania dokumentacyjne wniosku habilitacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261).
Wzory Dokumentacji Wniosku Habilitacyjnego ze strony Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wnosi, by dokumenty w zakresie autoreferatu oraz wykazu dorobku, które są zapisywane na elektronicznym nośniku danych, nie stanowiły skanu, lecz miały formę dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie PDF, uwzględniającego podpis Wnioskodawcy.

Zgodnie z § 12 ust. 1. ww.  Rozporządzenia osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (wzór wniosku).

 


Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza w formie odrębnych załączników:


1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych habilitanta w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy – w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim (wzór autoreferatu) 
3) wykaz opublikowanych prac naukowych w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim – z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165);
4) informacje o:
a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w  toku  specjalizacji  lub  doktorantami  w  charakterze  opiekuna  naukowego, lub  promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,
b) współpracy  z  instytucjami  lub  organizacjami,  będącymi  zgodnie  z  postanowieniami  ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
c) odbytych stażach krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych, lub akademickich,
d) działalności popularyzującej naukę.
5) dowód osobisty do wglądu oraz jego czytelną kserokopię.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach
Załączniki:
Podanie do Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – (wzór)
Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – (wzór wniosku)

 

 

CENTRALNA  KOMISJA DO SPRAW STOPNI i TYTUŁÓW PROSI, ABY  ROZMIARY  POSZCZEGÓLNYCH  PLIKÓW ZAPISANYCH NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH NIE PRZEKRACZAŁY 5 MB.

 

 

Zgodnie  z  § 12  ust.  3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant  jest  zwolniony  z  obowiązku załączenia  oświadczenia  w  przypadku  śmierci  współautora,  uznania  go  za  zmarłego  albo jego  trwałego  uszczerbku  na  zdrowiu  uniemożliwiającego  uzyskanie  wymaganego oświadczenia.

 

Wzór oświadczenia współautora w języku polskim

Wzór oświadczenia współautora w języku angielskimProgram do zasilania Krajowego Systemu Informacji o Pracach Badawczych SYNABA można pobrać ze strony Ośrodka Przetwarzania Informacji.

 

Sprawy postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego:

 

Pion Nauki.

Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, mgr Marzena Biernacka

email: mbiernacka@wim.mil.pl;

tel. 261817 747; tel. kom. 665 707157

Wybierz interesujący Cię dział