Przejdź do menu Przejdź do treści

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowania w sprawie nadania tytułu profesora prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.

 

 

 

Wnioski w sprawie nadania tytułu profesora od 1 października 2019 r.

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, o którym mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących wymogów dokumentacyjnych:

 

1. Wniosek przewodni.
2. Dane wnioskodawcy.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego;
4. Autoreferat przedstawiający opis wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych, o których mowa w art. 227 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy, w szczególności opis osiągnięć uznanych za najważniejsze.
5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, lub dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informacje o:

 

 • osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora lub promotora pomocniczego, jak i kopromotora wraz z wykazem przewodów doktorskich zawierającym informacje o podjętych uchwałach w sprawie nadania stopnia doktora lub informacje o etapie, na jakim są procedowane dane przewody doktorskie;
 • uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych z podaniem informacji o pełnionych w nich funkcjach (kierownik projektu, wykonawca albo inne);
 • stażach naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych z podaniem miejsca, czasu trwania oraz charakteru danego stażu:
 • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
 • działalności popularyzującej naukę lub sztukę.

 

W przypadku wskazania w przedmiotowym wykazie prac współautorskich, wnioskodawca winien precyzyjnie określić swój indywidualny – merytoryczny – wkład w ich powstanie (np. twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca badań, wykonanie specyficznych badań, wykonanie analizy wyników, przygotowanie manuskryptu artykułu, i inne);

 

6. Informacja o przebiegu postępowania o nadanie tytułu profesora lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, jeżeli wnioskodawca ubiegał się uprzednio o nadanie tytułu profesora.
7. Kopie prac uznanych za najważniejsze osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2.
8. Oświadczenie lustracyjne sporządzone zgodnie z odpowiednim załącznikiem do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1933-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.).
9. Potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz Rady Doskonałości Naukowej, o której mowa w art. 182 ust. 1 ustawy.

 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egzemplarzu w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznym nośniku danych – w 5 egzemplarzach (preferowany nośnik danych „pendrive”).

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 8, wymagają podpisu wnioskodawcy. Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt.2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

 

Wzory poszczególnych dokumentów: źródło Rada Doskonałości Naukowej

Postępowanie o nadanie tytułu profesora do 30.04.2019 r.

Od 1 pażdziernika 2018 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzające  ustawę  –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

 • zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. postępowania awansowe są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli stopień czy tytuł nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)
 • zgodnie z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy w okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. postępowania awansowe będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych z tym, że stopień lub tytuł nadaje się zgodnie z klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818 .;
 • zgodnie z art. 179 ust. 5 ustawy w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019r. nie wszczyna się postępowań awansowych.

Kryteria oceny dorobku naukowego  kandydata ubiegającego się o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych – Załącznik do uchwały nr 95/V/2017 Rady Naukowej WIM z dnia 15 lutego 2017 r.

 

Wymagane dokumenty w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia Dyrektorowi WIM wniosek o wszczęcie postępowania. Do wniosku kandydat załącza (w formie odrębnych załączników):
1) dokumenty stwierdzające posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego (do wglądu) wraz z czytelnymi kserokopiami;
2) autoreferat w języku polskim i angielskim, zawierający:
a) opis osiągnięć w pracy naukowej,
b) informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:

 

 • zakończonych  nadaniem  stopnia  doktora  przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
 • otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,
 • sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,


c) opis działalności popularyzującej naukę;
3) ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze;
4) kwestionariusz osobowy z fotografią, zawierający informacje aktualne w chwili wysunięcia wniosku (w dwóch egzemplarzach) wzór;
5) dowód osobisty do wglądu oraz jego czytelną kserokopię;
6) Dyrektor WIM przekazuje dokumenty kandydata Przewodniczącemu Rady Naukowej celem dalszego postępowania.

 

Skrócony wniosek o nadanie tytułu profesora

Wniosek o nadanie tytułu profesora


Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.
Załączniki, o których mowa w pkt. 2-4, wymagają podpisu Kandydata.