Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępowanie o nadanie stopnia doktora od 1 października 2019 r.

Zmiany w Trybie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym (Uchwała Nr 319/VII/2023 Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 18 października 2023 r.)

Tryb postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych i niezakończonych do 30 września 2023 r.

Zmiany w Trybie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym

 

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym – Uchwała Nr 691/VI/2021 Rady Naukowej z dnia 17 lutego 2021 r.

Wymagane dokumenty

Załącznik nr 4  zmieniony na posiedzeniu Rady Naukowej 22 czerwca 2022 r.

 

Sprawy postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego:

 

Pion Nauki.

Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, mgr Marzena Biernacka

email: mbiernacka@wim.mil.pl;

tel. 261817 747; tel. kom. 665 707157

Postępowanie o nadanie stopnia doktora do 30 kwietnia października 2019 r.

PRZEWODY DOKTORSKIE

 

PRZEWÓD DOKTORSKI DLA OSÓB W RAMACH STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały nr 95/V/2017 Rady Naukowej WIM z dnia 15 lutego 2017 r.

 

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego:

1) poświadczenie zaliczenia co najmniej trzech semestrów Studiów Doktoranckich i prezentacja wyników badań podczas sesji sprawozdawczej;
2) w przypadku rozprawy w formie monografii posiadanie wydanej lub przyjętej do druku co najmniej jednej pracy oryginalnej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z części A lub B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której kandydat jest pierwszym autorem;
3) w przypadku rozprawy w formie cyklu publikacji posiadanie wydanej lub przyjętej do druku co najmniej jednej pracy (może to być dowolna publikacja: oryginalna, poglądowa lub kazuistyczna) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z części A lub B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której kandydat jest pierwszym autorem;
4) zgoda komisji bioetycznej (każdy kandydat musi mieć zgodę komisji bioetycznej lub informację komisji, iż taka zgoda nie jest wymagana).

 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI DLA OSÓB BEZ STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały nr 95/V/2017 Rady Naukowej WIM z dnia 15 lutego 2017 r.

 

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego:

1) posiadanie co najmniej 1 pracy (może to być dowolna publikacja: oryginalna, poglądowa lub kazuistyczna) opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie  naukowym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której kandydat jest pierwszym autorem;
2) zgoda komisji bioetycznej (każdy kandydat musi mieć zgodę komisji bioetycznej lub informację komisji, iż taka zgoda nie jest wymagana).

 

 

Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego:
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedstawia Dyrektorowi WIM wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (według wzoru: załącznik nr 1).
Do wniosku kandydat załącza (w formie odrębnych załączników):


1) dyplom lekarza/magistra (lub dyplom licencjata/inżyniera wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”) oraz jego czytelną kserokopię;
2) życiorys (podpisany przez doktoranta);
3) dwa egzemplarze wstępnej wersji rozprawy doktorskiej (bindowane) wraz ze streszczeniem w formie elektronicznej zalecenia dotyczące redakcji lub  2 egzemplarze „cyklu prac” (zalecenia dotyczące redakcji) z podpisem/akceptacją przez promotora ;
4) proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej oraz specjalności, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski (według wzoru: (załącznik nr 2);
5) wykaz publikacji naukowych i doniesień zjazdowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
6) odbitki prac naukowych, będących podstawą otwarcia przewodu doktorskiego;
7) oświadczenie, że przed inną radą naukową/radą wydziału kandydat nie wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego lub informacja o przebiegu przewodu, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie (według wzoru: załącznik nr 3);
8) oświadczenia wszystkich współautorów o ich wkładzie w powstanie rozprawy doktorskiej, jeśli stanowi ona wyodrębnioną część pracy zbiorowej;
9) zgodę komisji bioetycznej (każdy kandydat musi mieć zgodę komisji bioetycznej lub informację komisji, iż taka zgoda nie jest wymagana);
10) dowód osobisty do wglądu oraz jego czytelną kserokopię;
11) oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru: załącznik nr 4).

Kandydat może też przedstawić:
1) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego (zgodny z wykazem z rozporządzenia);
2) wniosek o przedstawienie rozprawy w języku innym niż polski.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

 


Załączniki:
Ocena techniczna i merytoryczna rozprawy doktorskiej (według wzoru: załącznik nr 5)
Strona tytułowa rozprawy doktorskiej (według wzoru: załącznik nr 6)
Propozycja recenzentów oraz propozycji egzaminów doktorskich, członków komisji egzaminacyjnych i terminów egzaminów (według wzoru: załącznik nr 7).

Program do zasilania Krajowego Systemu Informacji o Pracach Badawczych SYNABA można pobrać ze strony Ośrodka Przetwarzania Informacji.

 

Sprawy postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego:

 

Pion Nauki.

Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, mgr Marzena Biernacka

email: mbiernacka@wim.mil.pl;

tel. 261817 747; tel. kom. 665 707157