Przejdź do menu Przejdź do treści

Obowiązek dostarczania informacji o dorobku naukowym

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/09 Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego z 22 października 2009 roku w sprawie obowiązku dostarczania informacji o dorobku naukowym pracowników Wojskowego Instytutu Medycznego do Biblioteki Naukowej, publikacje naukowe należy dostarczać do Biblioteki Naukowej najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ukazania się. Dorobek naukowy pracowników dostarczony do Biblioteki Naukowej powinien zawierać:

 

1. W przypadku artykułów i streszczeń zjazdowych:

• okładkę czasopisma ze wszystkimi danymi (rok wydania, numer, w przypadku zjazdu – informacje dotyczące wszystkich danych na ten temat, czyli nazwę, tytuł, datę i miejsce zjazdu)

• cały artykuł lub streszczenie z widocznymi numerami stron • oświadczenie o udziale w pracy poszczególnych autorów

 

2. W przypadku fragmentów z książek:

• okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania)

• cały fragment z widocznymi numerami stron

 

3. W przypadku książek, których autorami lub redaktorami są pracownicy WIM:

• okładkę, stronę tytułową, stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania) oraz spis treści

• całą książkę (do wglądu).

 

Autorzy/współautorzy, którzy w swych publikacjach podają więcej niż jedną afiliację lub nie wskazują żadnej – zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o afiliacji pracy do WIM-PIB

Biblioteka dokumentuje dorobek naukowy pracowników Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie od roku 1992 (dawny CSK WAM) aktualizowany na bieżąco.

 

https://bn.wim.mil.pl/new/bib/

zrzut strony bibliografia publikacji pracowników WIM

Bibliografia zawiera nową wersję analizy bibliometrycznej.

zrzut strony analiza bibliometryczna

Wskaźniki bibliometryczne w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników WIM

 

Rejestrowane w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników WIM prace otrzymują należną im punktację obowiązującą dla roku ich opublikowania.

 

I.  Impact factor (IF) – od roku 1975 zgodnie z bazą Journal Citation Reports Uwaga: Do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok publikacjom z tego roku przypisywane są wartości IF wg JCR z ostatniego dostępnego roku.

 

II. Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do roku 2000 (zgodnie z rozporządzeniem i komunikatami)

Ocena Publikacji

System punktacji monografii naukowych i podręczników akademickich

 

Wykazy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 

zał. 7 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 27.12.2016r

zał. 6 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 13.07.2012r

zał. 4 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 24.07.2009r

zał. 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.10.2007r

zał. 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dn. 4.08.2005r

Punktacja za rok 2024

Punktacja za rok 2023

Punktacja za rok 2021

Punktacja za rok 2019

Załącznik – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Załącznik do komunikatu – wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji

 

Punktacja za rok 2017 i 2018

Punktacja za rok  2017 i 2018 do artykułów naukowych opublikowanych przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów  przy  postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczętych po dniu 30 września 2019 r. i do dnia 31 grudnia 2020 r.

Punktacja za rok 2016

Punktacja za rok 2015

Punktacja za rok 2014

Punktacja za rok 2013

Punktacja za rok 2012

  • Obwieszczenie o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.
  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

    Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
    Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).
    Części C– zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference

 

Punktacja za lata 2010-2011

Punktacja za rok 2009

Punktacja za rok 2008

Punktacja za lata 2005-2006