Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępowania awansowe od 1 października 2019 r.

Wojskowy Instytut Medyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne (Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 r.)

Stopień doktora

Zmiany w Trybie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym (Uchwała Nr 319/VII/2023 Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 18 października 2023 r.)

Tryb postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych i niezakończonych do 30 września 2023 r.

Stopień doktora habilitowanego

Zmiany w Trybie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym

Tryb postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętych i niezakończonych do 30 września 2023 r.

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym (Uchwała Nr 198/VII/2022 Rady Naukowej z dnia 19 października 2022 r.)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, składany jest na wzorze udostępnionym przez RDN [link], z uwzględnieniem następujących dokumentów:

 1. wniosek przewodni zawierający wskazanie podmiotu habilitującego,
 2. dane wnioskodawcy,
 3. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora,
 4. autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej  realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej,
 5. wykaz osiągnieć naukowych, stanowiących znaczy wkład w rozwój dyscypliny nauki medyczne,
 6. analizę  bibliometryczną sporządzoną przez Bibliotekę Naukową,
 7. informację o przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub przewodów habilitacyjnych, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Tytuł profesora

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowania w sprawie nadania tytułu profesora prowadzi Rada Doskonałości Naukowej [link].

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora [link]

Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora [link]

Wnioski w sprawie nadania tytułu profesora od 1.10.2019 [komunikat na stronie WIM]

Sprawy postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego:

Pion Nauki. Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych

mgr Marzena Biernacka

mbiernacka@wim.mil.pl
tel. 261817 747; tel. kom. 665 707157

Stopnie i tytuły naukowe do 30 kwietnia 2019 r.

Postępowania o awans naukowy, które zostały wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r., są procedowane przez jednostki organizacyjne uczelni, rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczy. Postępowania te prowadzone są na zasadach dotychczasowych, tj. z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.) oraz odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Wykaz aktów prawnych dotyczących postępowań o awans naukowy w okresie do 30 kwietnia 2019 r.

Od 1 pażdziernika 2018 r. obowiązuja przepisy ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzające  ustawę  –  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).


– zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. postępowania awansowe są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli stopień czy tytuł nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)
– zgodnie z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy w okresie od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. postępowania awansowe będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych z tym, że stopień lub tytuł nadaje się zgodnie z klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818);
– zgodnie z art. 179 ust. 5 ustawy w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019r. nie wszczyna się postępowań awansowych.

Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni w tzw. okresie przejściowym.  

Uchwała Rady Naukowej nr 95/V/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć (dorobku naukowego) rekomendowanych do ubiegania się w WIM o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora.

Utraciły moc:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.nr 65, poz. 595 z późn. zm.) – tekst jednolity [link]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261). [link]

Rozporządzenie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Dz. U. z  2016 r. poz. 1586) [link]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U.  z 2015.  poz. 1842)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1065).


Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2014, poz. 48).

Przewody doktorskie

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego:
1) poświadczenie zaliczenia co najmniej trzech semestrów Studiów Doktoranckich i prezentacja wyników badań podczas sesji sprawozdawczej;
2) w przypadku rozprawy w formie monografii posiadanie wydanej lub przyjętej do druku co najmniej jednej pracy oryginalnej w recenzowanym czasopiśmie naukowym  z części A lub B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego , w której kandydat jest pierwszym autorem,
3) w przypadku rozprawy w formie cyklu publikacji posiadanie wydanej lub przyjętej do druku co najmniej jednej pracy (może to być dowolna publikacja: oryginalna, poglądowa lub kazuistyczna) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z części A lub B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której kandydat jest pierwszym autorem
4) zgoda komisji bioetycznej (każdy kandydat musi mieć zgodę komisji bioetycznej lub informację komisji, iż taka zgoda nie jest wymagana).

PRZEWÓD DOKTORSKI DLA OSÓB BEZ STUDIÓW DOKTORANCKICH Załącznik do uchwały nr 95/V/2017 Rady Naukowej WIM z dnia 15 lutego 2017 r.

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego:

 1. posiadanie co najmniej 1 pracy (może to być dowolna publikacja: oryginalna, poglądowa lub kazuistyczna) opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie  naukowym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w której kandydat jest pierwszym autorem
 2. zgoda komisji bioetycznej (każdy kandydat musi mieć zgodę komisji bioetycznej lub informację komisji, iż taka zgoda nie jest wymagana).

Dokumenty wymagane do wszczęcia przewodu doktorskiego
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedstawia Dyrektorowi WIM wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (według wzoru: załącznik nr 1) [brak].

Do wniosku kandydat załącza (w formie odrębnych załączników):

 1. dyplom lekarza/magistra (lub dyplom licencjata/inżyniera wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”) oraz jego czytelną kserokopię;
 2. życiorys (podpisany przez doktoranta);
 3. dwa egzemplarze wstępnej wersji rozprawy doktorskiej (bindowane) wraz ze streszczeniem w formie elektronicznej (zalecenia dotyczące redakcji) lub  2 egzemplarze „cyklu prac” (zalecenia dotyczące redakcji) z podpisem/akceptacją przez promotora ;
 4. proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej oraz specjalności, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski (według wzoru: załącznik nr 2);
 5. wykaz publikacji naukowych i doniesień zjazdowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
 6. odbitki prac naukowych, będących podstawą otwarcia przewodu doktorskiego;
 7. oświadczenie, że przed inną radą naukową/radą wydziału kandydat nie wnioskował o otwarcie przewodu doktorskiego lub informacja o przebiegu przewodu, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie (według wzoru: załącznik nr 3);
 8. oświadczenia wszystkich współautorów o ich wkładzie w powstanie rozprawy doktorskiej, jeśli stanowi ona wyodrębnioną część pracy zbiorowej;
 9. zgodę komisji bioetycznej (każdy kandydat musi mieć zgodę komisji bioetycznej lub informację komisji, iż taka zgoda nie jest wymagana);
 10. dowód osobisty do wglądu oraz jego czytelną kserokopię;
 11. oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru: załącznik nr 4 [link]).

Kandydat może też przedstawić:

 1. certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego (zgodny z wykazem z rozporządzenia) ;
 2. wniosek o przedstawienie rozprawy w języku innym niż polski.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Załączniki:
Ocena techniczna i merytoryczna rozprawy doktorskiej (według wzoru: załącznik nr 5)
Strona tytułowa rozprawy doktorskiej (według wzoru: załącznik nr 6)
Propozycja recenzentów oraz propozycji egzaminów doktorskich, członków komisji egzaminacyjnych i terminów egzaminów (według wzoru: załącznik nr 7).

Program do zasilania Krajowego Systemu Informacji o Pracach Badawczych SYNABA można pobrać ze strony Ośrodka Przetwarzania Informacji [link]:

Postępowania habilitacyjne

Kryteria oceny dorobku naukowego – Załącznik do uchwały nr 95/V/2017 Rady Naukowej WIM z dnia 15 lutego 2017 r.:


Wzory Dokumentacji Wniosku Habilitacyjnego ze strony Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
[link]

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wnosi, by dokumenty w zakresie autoreferatu oraz wykazu dorobku, które są zapisywane na elektronicznym nośniku danych, nie stanowiły skanu, lecz miały formę dokumentu elektronicznego, zapisanego w formacie PDF, uwzględniającego podpis Wnioskodawcy.

Zgodnie z § 12 ust. 1. ww.  Rozporządzenia osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (wzór wniosku wyżej).

Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego kandydat załącza w formie odrębnych załączników:

1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
2. autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych habilitanta w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy – w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie,w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim (wzór autoreferatu do pobrania powyżej).
3. wykaz opublikowanych prac naukowych, w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim – z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165);
4.informacje o:
a) osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w  toku  specjalizacji  lub  doktorantami  w  charakterze  opiekuna  naukowego  lub  promotora pomocniczego wraz z wykazem przewodów doktorskich,
b) współpracy  z  instytucjami  lub  organizacjami,  będącymi  zgodnie  z  postanowieniami  ich statutów towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą,
c) odbytych stażach krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich,
d) działalności popularyzującej naukę.
5. dowód osobisty do wglądu oraz jego czytelną kserokopię.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach


Załączniki:
Podanie do Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – (wzór podania)
Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – (wzór wniosku)

CENTRALNA  KOMISJA DO SPRAW STOPNI i TYTUŁÓW PROSI, ABY  ROZMIARY  POSZCZEGÓLNYCH  PLIKÓW ZAPISANYCH NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH NIE PRZEKRACZAŁY 5 MB

Zgodnie  z  § 12  ust.  3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w przypadku gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, habilitant załącza do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Habilitant  jest  zwolniony  z  obowiązku załączenia  oświadczenia  w  przypadku  śmierci  współautora,  uznania  go  za  zmarłego  albo jego  trwałego  uszczerbku  na  zdrowiu  uniemożliwiającego  uzyskanie  wymaganego oświadczenia.

Wzór oświadczenia współautora w języku polskim
Wzór oświadczenia współautora w języku angielskim

Program do zasilania Krajowego Systemu Informacji o Pracach Badawczych SYNABA można pobrać ze strony Ośrodka Przetwarzania Informacji [link]

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego – profesora nauk medycznych


Wymagane dokumenty w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia Dyrektorowi WIM wniosek o wszczęcie postępowania. Do wniosku kandydat załącza (w formie odrębnych załączników):
1) dokumenty stwierdzające posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego (do wglądu) wraz z czytelnymi kserokopiami;
2) autoreferat w języku polskim i angielskim, zawierający:
a) opis osiągnięć w pracy naukowej,
b) informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:
–  zakończonych  nadaniem  stopnia  doktora  przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
–  otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,
–  sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,
c) opis działalności popularyzującej naukę;
3) ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze;
4) kwestionariusz osobowy z fotografią, zawierający informacje aktualne w chwili wysunięcia wniosku (w dwóch egzemplarzach) wzór;
5) dowód osobisty do wglądu oraz jego czytelną kserokopię;
6) Dyrektor WIM przekazuje dokumenty kandydata Przewodniczącemu Rady Naukowej celem dalszego postępowania.

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej.

Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach.
Załączniki, o których mowa w pkt. 2-4, wymagają podpisu Kandydata.

Sprawy przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego:

Pion Nauki. Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych

mgr Marzena Biernacka: mbiernacka@wim.mil.pl

tel. 261817 747; tel. kom. 665 707157

Wybierz interesujący Cię dział