Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty


WIM-PIB od lat jest współtwórcą wielu projektów naukowych oraz partnerem w organizacji ćwiczeń wojskowych. Działamy we współpracy między innymi z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Wojskową Akademią Techniczną.


Aktualności

REALIZOWANE PROJEKTY

Projekty Szafir

Projekt szafir realizowany w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie

Wojskowy Instytut Medyczny otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację trzech projektów w ramach konkursu SZAFIR. Jego celem jest uzyskanie poprawy w obszarach bezpieczeństwa i obronności państwa. Projekty realizowane są w konsorcjum z innymi podmiotami, w których Instytut jest jednym z realizatorów. Jednostką realizującą projekt ze strony Instytutu będzie Centrum Kształcenia Podyplomowego z działającym w jego strukturach Oddziałem Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej. Ratownicy medyczni: Paweł Wiktorzak, Paweł Oskwarek i Szymon Rokicki oraz lekarz Michał Pasiński będą kierować projektami, prowadzić nadzór merytoryczny oraz wspierać pozostałych konsorcjantów w realizacji postawionych celów.

W ramach konkursu przez WIM realizowane będą projekty:

 

1. MILGEOMED „Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne”. Projekt zakłada stworzenie systemu statków powietrznych, pozyskujących informacje o stanie osób poszkodowanych na polu walki. Kierownik projektu: mgr Paweł Wiktorzak.


2. „System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej”. W ramach projektu powstanie system sensorów umieszczanych na oporządzeniu żołnierza. Umożliwi to pozyskiwanie danych o jego stanie zdrowia i odniesionych obrażeniach. Kierownik projektu: mgr Paweł Oskwarek.


3. MEWAMED „System teleinformatyczny w diagnostyce pola walki i ewakuacji medycznej”. Podczas realizacji projektu zostanie stworzony system statków powietrznych umożliwiający pozyskiwanie danych o poszkodowanych żołnierzach, dostarczenie sprzętu medycznego na miejsce zdarzenia oraz ewakuację poszkodowanych z teatru działań. Kierownik projektu: mgr Szymon Rokicki.

 

Udział Wojskowego Instytutu Medycznego w powyższych projektach jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się warunki realizowania zadań w ramach operacji wojskowych. Użycie najnowszych technologii poprawia bezpieczeństwo żołnierzy oraz maksymalizuje szanse powodzenia nawet najtrudniejszych misji.

Dostępność plus

Grafika Dostępnośc plus przedstawiająca ikony kobiety mężczyzny i osoby na wózku inwalidzkim

Wojskowy Instytut Medyczny zrealizował przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności Wojskowego Instytutu Medycznego” dla osób ze szczególnymi potrzebami, którego celem była poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej oraz jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w naszym szpitalu.

W ramach realizacji grantu powołany został Pełnomocnik ds. dostępności odpowiedzialny za koordynowanie działań w zakresie dostępności w tym m. in. organizowanie działań w celu zwiększenia świadomości wśród pracowników z zakresu szczególnych potrzeb pacjentów oraz Zespół ds. dostępności, którego zadaniem było m.in. monitorowanie dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami i inicjowanie działań, które ją zwiększają.

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM odpowiadało za realizację komponentu komunikacyjnego projektu i zorganizowało szkolenia dla kadry zarządzającej i personelu szpitala z zakresu komunikacji, uniwersalnego projektowania oraz języka migowego. W szkoleniach z zakresu komunikacji wzięło udział ponad 1500 osób.

Realizacja grantu sfinansowana została ze środków Funduszy Europejskich oraz Ministerstwa Zdrowia.

Renegade/Sarex

Ćwiczenia RENEGATE SAREX w Wojskowym Instytucie Medycznym   w Warszawie

W dniach 17-21.05.2021 odbyła się kolejna edycja ćwiczeń taktyczno-specjalnych RENEGADE/SAREX 2021. Ostatni, IV etap ćwiczeń miał miejsce w Wojskowym Instytucie Medycznym i obejmował ewakuację poszkodowanych drogą powietrzną. Przebieg ćwiczeń na terenie WIM zaplanowali i skoordynowali instruktorzy Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej z Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM.

 

W akcji prowadzonej na terenie WIM udział wzięły cztery Lotnicze Załogi Poszukiwawczo-Ratownicze z udziałem różnych statków powietrznych. Były to Mi-8, Mi-17, W3-Sokół i Black Hawk. Oprócz załóg Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych w ćwiczeniu udział brały również załogi PSP, Policji i PCK, które działały na miejscu zdarzenia. Rolę poszkodowanych odgrywali doświadczeni medycy, którzy mogli oceniać jakość procedur ratunkowych oraz akcję poszukiwawczo-ratowniczą. W każdym z czterech śmigłowców transportujących rannych znajdowało się dwóch poszkodowanych, w tym jeden w stanie ciężkim. Taki scenariusz ćwiczeń pozwalał na sprawdzenie i porównanie działań czterech różnych zespołów medycznych.

Ćwiczenia odbywały się w czasie regularnej pracy szpitala. W ich trakcie dwukrotnie lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z prawdziwymi poszkodowanymi. Konieczne było skoordynowanie działań dotyczących ćwiczeń z przyjęciem prawdziwych pacjentów. Wymagało to koordynacji lądowiska, ciągłej łączności z Cywilno-Wojskowym Ośrodkiem Koordynacji Poszukiwania, Ratownictwem Lotniczym oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i zespołami medycznymi.

Wszystkie działania w ramach Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 2021 pozwoliły na integrację wielu służb oraz usprawnienie istniejących procedur. Wykorzystanie w ćwiczeniach ratowniczych symulacji medycznej pozwoliło zaś na odwzorowanie realnych warunków zabezpieczenia poszkodowanych. W ćwiczeniach na terenie WIM wzięło udział kilkadziesiąt osób. Byli to lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, zespół transportu medycznego oraz załogi Państwowej Straży Pożarnej JGR8.

Ćwiczenia były realizowane z wykorzystaniem Szpitala Modułowego (symulacja transportu poszkodowanych) oraz Pracowni Symulacji Medycznej WIM, która pełniła rolę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W tym miejscu zespoły medyczne przeprowadzały przyjęcie pacjentów i postępowanie ratunkowe. Wszystko działo się pod obserwacją instruktorów z CKP WIM, którzy bezpośrednio udzielali informacji zwrotnych.

 

Część IV etapu ćwiczenia RenegadeSarex 2021 mający miejsce w WIM był pomyślany i zrealizowany na potrzeby ćwiczeń zespołów medyczno-ratunkowych, usprawniania działania i sprawdzania procedur na wypadek realnego zdarzenia. Wykorzystano do ćwiczeń zasób Szpitala Modułowego. W prawdziwej sytuacji dużego zdarzenia masowego to właśnie Szpital Modułowy może spełnić rolę najważniejszego miejsca zabezpieczającego poszkodowanych. Daje bowiem możliwość dynamicznej modyfikacji infrastruktury do pilnych potrzeb, jego atutem jest bezpośrednie sąsiedztwo lądowiska i możliwość przyjęcia jednocześnie dużej liczby poszkodowanych. Ponadto Szpital Modułowy WIM jest także obiektem, który może być wykorzystywany do cyklicznego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu zaproszenia Wojskowego Instytutu Medycznego do udziału w ćwiczeniach. Zdajemy sobie sprawę, że ćwiczenia nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania wielu instytucji i osób. Dlatego specjalne podziękowania kierujemy do ppłk pil. Mariusza Tracza-Sali za zaproszenie do udziału w ćwiczeniach. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w realizację ćwiczeń medykom, Państwowej Straży Pożarnej z JRG 8 dzięki, której czuliśmy się bezpieczniej podczas lądowania śmigłowców, załogom śmigłowcowym za profesjonalny transport i umiejętności oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi za pozoracje poszkodowanych.

 

Foto: WIM/Piotr Bławicki

Defence24 Day

Projekt Defence24 Day

Wojskowy Instytut Medyczny był jednym ze współorganizatorów konferencji branży obronnej i sektora bezpieczeństwa Defence24 Day, która odbyła się w Warszawie w dniach 29-30.09.2021. Drugi dzień konferencji był poświęcony siłom specjalnym i medycynie pola walki. Instruktorzy Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej (OMPWiSM) przygotowali pokaz specjalny i warsztaty z przedłużonej opieki nad pacjentem (Prolonged Field Care).

Pokaz specjalny został przygotowany wraz z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, zespołem zabezpieczenia medycznego Oddziału Prewencji Policji w Piasecznie, funkcjonariuszami Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Młodzieżową Drużyną Ratowniczą.

Miał na celu zaprezentowanie współpracy różnego rodzaju służb podczas zdarzenia z udziałem kilku poszkodowanych. Scenariusz obejmował symulację napadu na konwój przewożący pieniądze. W wyniku strzelaniny rannych zostało kilka osób. Zespół BOA przeprowadził szturm natychmiastowy neutralizując zagrożenie, a następnie udzielono pomocy poszkodowanym. Najciężej ranny został przekazany do wezwanej na miejsce zdarzenia załogi HEMS. Reszta poszkodowanych została zabezpieczona przez zespoły medyczne biorące udział w akcji. Pokaz był na bieżąco komentowany przez instruktora OMPWiSM.

Przedstawione zostały etapy zabezpieczenia poszkodowanych i ewakuacji medycznej z miejsca zdarzenia.

Instruktorzy Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej WIM poprowadzili również warsztaty z przedłużającej się opieki na polu walki (Prolonged Field Care). Uczestnicy wzięli udział w symulacji medycznej pokazującej złożoność opieki nad poszkodowanym z urazem wielonarządowym w warunkach polowych. Kluczowym elementem warsztatów był debriefing, podczas którego uczestnicy wraz z instruktorem mogli przeanalizować wykonane procedury.

Konferencja i jej tegoroczne tematy były dobrą okazją do pokazania możliwości symulacji medycznej, potrzeby współpracy między jednostkami oraz miejscem wymiany doświadczeń.

Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, a gościem honorowym był ostatni żyjący CICHOCIEMNY Pan Aleksander Tarnawski.

 

Zdjęcie: Mateusz Multarzyński/Defence24

Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego

Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego

Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM w 2019 i 2020 r. brało udział w realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w zakresie zdrowia psychicznego”, obejmującego Wojskowy Instytut Medyczny oraz Rówieński Obwodowy Szpital Weteranów Wojny w Klewaniu na Ukrainie. Projekt miał na celu pomoc ukraińskim specjalistom w zakresie leczenia żołnierzy cierpiących na traumę wojenną i trwał kilkanaście miesięcy. Został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc.

Zadanie obejmowało organizację i przeprowadzenie szkoleń z obszaru zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem traumy wojennej, dla przedstawicieli personelu specjalistycznego z obszaru zdrowia psychicznego (psychologowie, psychoterapeuci, lekarze psychiatrzy).

Projekt realizowany był w dwóch odrębnych modułach. Moduł I obejmował wyjazd szkoleniowy dwóch trenerów z Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM do siedziby partnera ukraińskiego. Moduł II – rotacyjne staże kliniczne w WIM dla ukraińskich specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego.

Eksperci z Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM opracowali systemowe rozwiązania dla ukraińskiej służby zdrowia i wyszkolili ukraińskich specjalistów zajmujących się traumą wojenną.

W ramach projektu instruktorzy Oddziału Medyny Pola Walki i Symulacji Medycznej CKP WIM zorganizowali szkolenie MASCAL. W ramach szkolenia ukraińscy psycholodzy i psychiatrzy brali udział w zintegrowanych działaniach medycznych i psychologicznych podczas symulacji ataku terrorystycznego na terenie Domu Kultury ŚWIT w Warszawie. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w naszej Galerii.

Projekt AFGAN

Projekt AFGAN realizowany w Wojskowym Instytucie Medycznym

AFGAN to interdyscyplinarny projekt, którego przedmiotem były badania dotyczące zwiększenia odporności kołowych transporterów opancerzonych na wybuchy min i improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowany przez powołane do tego celu konsorcjum Wojskowego Instytutu Medycznego, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Politechniki Śląskiej, Akademii Sztuki Wojennej i AMZ-Kutno.

W ramach projektu zostały zaprojektowane i wykonane badania doświadczalne, poligonowe, symulacyjne, komputerowe, a także badania medyczne żołnierzy, którzy brali udział w zdarzeniach wybuchowych.

Instruktorzy z Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej CKP WIM przeprowadzili szereg specjalistycznych szkoleń w ramach projektu AFGAN skierowanych do żołnierzy oraz personelu medycznego SZ RP.

Szkolenia zorganizowano na dwóch poziomach. Poziom podstawowy Tactical First Responder skierowany był do żołnierzy SZ RP nieposiadających wykształcenia medycznego. Zajęcia praktyczne, w trakcie których uczono żołnierzy procedur ratunkowych, realizowane były w środowisku taktycznym. Z kolei poziom zaawansowany (Trauma Room) skierowany był do personelu medycznego SZ RP oraz podmiotów nadzorowanych przez MON, tj. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy ćwiczyli warunkach szpitala polowego. Tworząc program szkoleń opierano się na doświadczeniach z misji Iraku i Afganistanie, jak również z Centrum Urazowego WIM. Uczestnicy szkolenia zdobywali wiedzę i miejętności w zakresie organizacji i działania zespołu urazowego oraz poznawali zadania poszczególnych członków zespołu. Podczas zajęć trenowano podstawowe i zaawansowane umiejętnościami kliniczne, niezbędne w trakcie leczenia poszkodowanych z obrażeniami ciała.

Lekarze z WIM zajmujący się w ramach projektu AFGAN badaniem żołnierzy rannych i poszkodowanych w efekcie wybuchu improwizowanych ładunków wybuchowych w Afganistanie, trzymali główną nagrodę i pierwsze miejsce w konkursie prac naukowych zaprezentowanych na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Ortopedów Wojskowych SOMOS 2016.