Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki i wolontariat


Wojskowy Instytut Medyczny oferuje różnorodne formy dokształcania dla przyszłej kadry medycznej prowadzone pod okiem najlepszych specjalistów. W Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM można uzyskać wszelkie informacje dotyczące niezbędnych formalności.

 

Umożliwiamy realizację:
• praktyki klinicznej,
• praktyki doszkalającej z zakresu psychologii,
• praktyk studenckich i zawodowych,
• wolontariatów.


Praktyka kliniczna

Zdjęcei pracownika medycznego trzymającego w ręku stetoskop

W Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym istnieje możliwość odbycia praktyki klinicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem odbywania praktyki klinicznej w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w Wojskowym Instytucie Medycznym – Pństwowym Instytucie Badawczym w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje.

Lekarz / lekarz dentysta chcący odbyć praktykę kliniczną w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym, składa w CKP (w Wydziale Kształcenia Podyplomowego Lekarzy) podanie o przyjęcie na praktykę kliniczną (Załącznik nr 1) bądź podanie o przedłużenie praktyki klinicznej (Załącznik 2), na co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki.

Do podania o praktykę kliniczną niezbędne jest załączenie w formie skanów nw. dokumentów na adres e-mail: ksztalcenie@wim.mil.pl:
– dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– Prawa Wykonywania Zawodu,
– aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
– aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
– zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B,
– ubezpieczenie OC oraz NNW, obejmujące ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) w przypadku praktyki klinicznej trwającej ponad 30 dni,
– jedno zdjęcie do dokumentów w formacie jpg,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami BHP
– dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 30 zł, uiszczonej na konto wskazane poniżej (z wyłączeniem osób odbywających staż kierunkowy w WIM):

41 1130 1017 0020 0716 4222 2303
z dopiskiem: Nazwisko Imię_ praktyka kliniczna_ termin praktyki klinicznej

 

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Wydziału Kształcenia Podyplomowego
Kształcenie lekarzy – Specjalizacje lekarskie i praktyka kliniczna, wolontariat lekarzy

Praktyka doszkalająca w Klinice Psychiatrii

Ręce osób podczas dyskusji w gabinecie

W Wojskowym Instytucie Medycznym istnieje możliwość odbywania klinicznej praktyki doszkalającej w zakresie psychologii w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii.
Jest ona formą dobrowolnego podnoszenia kwalifikacji i nie stanowi elementu programowego żadnej formy kształcenia dyplomowego i podyplomowego.

Opłaty:
Praktyka miesięczna w Oddziale Całodobowym:
– absolwenci studiów wyższych – 1 100 zł,
– studenci studiów dziennych – 650 zł,
– studenci studiów wieczorowych i zaocznych – 850 zł.

Praktyka 3-miesięczna w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych:
– absolwenci studiów wyższych – 2 200 zł,
– studenci studiów dziennych – 1 300 zł,
– studenci studiów wieczorowych i zaocznych – 1 600 zł.

Opłatę należy wnieść na konto bankowe WIM: 82 1130 1017 0020 0716 4222 2244.
W tytule przelewu należy wpisać: kliniczna praktyka doszkalająca oraz podać imię i nazwisko.

 

W ramach klinicznej praktyki doszkalającej uczestnik będzie miał możliwość:
– zapoznania się z narzędziami psychologicznymi do badania intelektu, funkcji poznawczych oraz osobowości (testy kwestionariuszowe oraz metody projekcyjne),
– obserwacji procesu terapeutycznego w ramach psychoterapii grupowej,
– obserwacji procesu sporządzania diagnozy psychologicznej,
– nauczenia się organizacji pracy psychologa w zakresie diagnozy i terapii,
– samodzielnego prowadzenia zajęć relaksacyjnych,
– zbierania wywiadu psychologicznego,
– w zależności od zapotrzebowania i umiejętności indywidualnej opieki nad pacjentem w zakresie podstawowej terapii podtrzymującej,
– zapoznania się w sposób szczegółowy z tematyką zaburzeń stresu pourazowego, stresu pola walki (w Oddziale Całodobowym) oraz zaburzeń nerwicowych i osobowości (w Oddziale Dziennym),
– zapoznania się z całym spektrum zaburzeń psychiatrycznych.

 

Kryteria przyjęcia na kliniczną praktykę doszkalającą:
– absolwent bądź student uczelni wyższej kierunku psychologia oraz absolwent kierunków humanistycznych, będący w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego,
– dyspozycyjność od poniedziałku do piątku, od godz. 7:45 – 14:35 w Oddziale Całodobowym i od godz. 9:00 – 14:30 w Oddziale Dziennym,
– złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w Regulaminie odbywania klinicznej praktyki doszkalającej w zakresie psychologii oraz odbycie szkoleń BHP, PPOŻ, bezpieczeństwa informacji i spraw organizacyjnych.

 

Przed złożeniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dostępnego terminu praktyki.

 

Kontakt w sprawie praktyki:

mgr Monika Kozłowska
tel. 261-816-744; 885-561-371
e-mail: praktyki@wim.mil.pl

Praktyki studenckie i zawodowe

Pracownik w labolatorium medycznym przy pracy

W Wojskowym Instytucie Medycznym organizowane są praktyki studenckie oraz zawodowe.
Istnieje możliwość ich odbywania w:
Szpitalu przy ul. Szaserów 128 w Warszawie,
Szpitalu w Legionowie – filii Wojskowego Instytutu Medycznego.


Od 1 maja 2024 r. obowiązuje nowy Regulamin odbywania praktyk studenckich i zawodowych w WIM-PIB.

 

Na 21 dni przed planowanym cyklem rozpoczęcia praktyk (tj. 1. lub 16. dzień miesiąca) należy złożyć w oryginale w Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM:

 

1) podanie o przyjęcie na praktyki,
2) Oświadczenie, dotyczące posiadania dokumentów aktualnych na czas odbywania praktyk,
3) umowę wzór WIM podpisaną przez jednostkę kierującą na praktyki, o ile dokument ten nie został wcześniej przekazany bezpośrednio przez tę jednostkę,
4) skierowanie z uczelni (w przypadku, gdy imię i nazwisko studenta nie widnieje w treści umowy z jednostką kierującą na praktyki),
5) program praktyk,
6) inne dokumenty, jeśli są wymagane odrębnymi przepisami.

 

Po pozytywnej opinii kierownika komórki, w której miałyby odbyć się praktyki oraz wyrażeniu zgody przez Zastępcę Dyrektora WIM ds. Naukowych, praktykant otrzymuje informację o możliwości odbycia praktyk i zostaje zaproszony na szkolenie wstępne (BHP, PPOŻ, bezpieczeństwa informacji i spraw organizacyjnych). Szkolenie organizowane jest dwa razy w miesiącu (1-go i 16-go dnia każdego miesiąca).


Osoby ubiegające się o odbycie praktyk i wolontariatów w Klinikach, Oddziałach Pediatrycznych oraz w POZ zobowiązane są do złożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w związku z wejściem w życie od dnia 15.02.2024 r. przepisów ustawy nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (nazwanej „ustawą Kamilka”). Osoby, które nie dostarczą wyżej wymienionego zaświadczenia przed rozpoczęciem praktyk/wolontariatu oraz nie zostaną wcześniej zweryfikowane w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, nie będą mogły odbyć praktyk/wolontariatu.


Kontakt w sprawie praktyk:

mgr Dominika Kobylska, mgr Arkadiusz Kwiatkowski
tel. 261-816-744; 885-561-371
e-mail: praktyki@wim.mil.pl

 

Kontakt w sprawie praktyk w dziedzinie pielęgniarstwa:

Marlena Gałązka
tel. 725-707-592
e-mail: praktyki@wim.mil.pl

Załączniki do pobrania

Wolontariat

Lekarze na korytarzu szpitalnym

W Wojskowym Instytucie Medycznym istnieje możliwość odbycia wolontariatu. Z każdym wolontariuszem podpisywana jest indywidualna umowa.

Wolontariat można odbyć w:
– Szpitalu przy ul. Szaserów 128 w Warszawie,
– Szpitalu w Legionowie – filii Wojskowego Instytutu Medycznego**

Wolontariuszem może zostać:
– student – jeśli wolontariat nie jest odbywany w ramach programu studiów,
– osoba posiadającą wykształcenie średnie lub wyższe, zainteresowana rozwijaniem umiejętności w ramach posiadanych kwalifikacji do wykonywania szeroko rozumianych zawodów medycznych,
– osoba przygotowującą się do podjęcia kształcenia w kierunku wykonywania zawodów medycznych.

Osoba chcąca odbyć wolontariat w WIM składa w oryginale w CKP podanie o przyjęcie na wolontariat, na co najmniej 14 dni przez planowanym rozpoczęciem wolontariatu.

Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości odbycia wolontariatu należy przesłać w formie skanów następujące dokumenty:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (,
2) aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
3) zaświadczenie lub wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B,
4) ubezpieczenie OC oraz NNW, obejmujące ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) w przypadku wolontariatu, trwającego ponad 30 dni,
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,
6) jedno zdjęcie do dokumentów przesłane drogą elektroniczną w formacie jpg,
7) dowód wpłaty opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 30 zł, uiszczonej:

Dla osób z wykształceniem średnim i absolwentów studiów licencjackich na konto:
82 1130 1017 0020 0716 4222 2244 (tytuł wpłaty: Wolontariat – imię i nazwisko wolontariusza),
Dla absolwentów studiów magisterskich na konto:
41 1130 1017 0020 0716 4222 2303 (tytuł wpłaty: Nazwisko Imię – wolontariat – termin wolontariatu)

Następnie wolontariusz podpisuje w CKP porozumienie wraz z zakresem obowiązków i uprawnień.

 

W pierwszym dniu wolontariatu po odbyciu instruktażu ogólnego, Wolontariusz dostarcza do CKP oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami BHP.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie WIM obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki. W trakcie trwania wolontariatu w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych prosimy o nieprzyjeżdżanie do WIM i kontakt z CKP lub opiekunem praktyk. Brak kontaktu ze strony wolontariusza jest równoznaczny z brakiem objawów infekcji.


Kontakt w sprawie wolontariatu:

mgr Monika Kozłowska
tel. 261-816-744; 885-561-371
e-mail: wolontariat@wim.mil.pl
Od 22.05.2023 zapraszamy do kontaktu osobistego i telefonicznego w godzinach:
pon.-czw. 11:00-15:00
pt. 7:30-15:00

Kontakt w sprawie wolontariatu dla osób z tytułem magistra:

mgr Anna Duch
tel. 665-707-430
aduch@wim.mil.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: